Наръчник по управление на качеството за образователна институция

снимка на инж. Калина Христова

Поради честите запитвания във връзка със системата по качество и неяснотата в последователността при изграждане на документация, Ви предлагам синтезиран вид на Наръчник по управление на качеството.

Наръчника по управление е основния, базисен документ, на който стъпва цялата система. От него вървят първите препратки към следващите документи. Представете си системата по качество като дърво. В основата на дървото стои Наръчник по управление. Нагоре по стеблото, като разклонения, стъпват следващите документи.

Наръчниците, както съм казвала и преди, са онази част, която казва какво правим. Процедурите - как го правим, а оперативните документи са листенцата на дървото и те са крайни документи, във вид на типова бланки.

По новото ISO 9001:2015, Наръчник по управление има следното съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
 2. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ
 3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
  1. Профил
  2. Организационна структура
 4. КОНТЕКСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА
  1. Разбиране на Институцията и нейния контекст
  2. Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни
  3. Определяне на обхвата на системата за управление на качеството
  4. Система за управление на качеството и нейните процеси
 5. ЛИДЕРСТВО
  1. Лидерство и ангажираност
  2. Политика
  3. Роли, отговорности и правомощия в Институцията
 6. ПЛАНИРАНЕ
  1. Действия за овладяване на рисковете и възможностите
  2. Цели по качеството и планиране на дейностите за тяхното постигане
  3. Планиране на измененията
 7. ПОДДЪРЖАНЕ
  1. Ресурси
  2. Компетентност
  3. Осъзнаване
  4. Обмен на информация
  5. Документирана информация
 8. ДЕЙНОСТИ
  1. Оперативно планиране и управление
  2. Изисквания за образователен процес
  3. Проектиране и разработване на продукти и услуги
  4. Управление на процеси, дейности от външни звена
  5. Изпълнение на дейностите
  6. Области и обхват по ЗПУО
  7. Пускане на продукти и услуги
  8. Управление на несъответстващи изходни елементи
 9. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА
  1. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване
  2. Вътрешен одит
  3. Преглед от ръководството
 10. ПОДОБРЯВАНЕ
  1. Общи положения
  2. Несъответствие и коригиращо действие
  3. Постоянно подобряване
 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Наръчника по управление прави препратки към:

 • Стратегия за развитие;
 • Наръчник за самооценка;
 • Наръчник по управление на риск с всички прилежащи препратки;
 • Процедурите за документирана информация, вътрешен одит, несъответствия и коригиращи действия;
 • Заинтересовани страни с целия набор от документи обезпечаващи работата с тях;
 • План за измерване на удовлетвореност и всички приложения заложени в системата.

При възникнали въпроси, съм на разположение. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на стратегическа документация, документация свързана с управление на риск или система по управление на качеството, ние може да разработим такава за Вашата образователна институция, в зависимост от среда и специфики.

Поздрави, 

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167

 

За автора

Консултант с над 15 години опит като експерт и одитор по:
"Управление на качеството ISO 9001", "Управление на риска" ISO 31000, IEC/ISO EN 31010"
Експерт с над 10 години опит в подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо... Прочетете повече