fbpx Портфолио на педагогически специалист. Актуализация по Наредба 15 / 2019г. | Образователни инструменти.

Портфолио на педагогически специалист. Актуализация по Наредба 15 / 2019г.

Портфолио на педагогически специалист
КАРТА ЗА ОЦЕНКА УЧИТЕЛ/ВЪЗПИТАТЕЛ. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ. ПОРТФОЛИО

 
Основни моменти при структуриране на документацията
 
Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали, които доказват: 
1. Динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи.
2. Постигнатите резултати с децата и учениците от образователния процес.
3. Участие в реализиране на политиките на институцията.
4. Професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.
 
Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
1. Общи данни - име, образование, допълнителни квалификации;
2. Документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;
3. Материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;
4. Материали от участие в професионални форуми.
 
Представяне и организиране
Портфолиото съдържа пълната документация, описваща квалификацията и компетентностите на педагога.
Всяка година към портфолиото на педагогическия специалист се прилага Доклад – анализ по дейността за текущата година, който става неразделна част от документацията на портфолиото. Докладът е част от системата за управление на качеството, приложена по специфика на среда и среда на функциониране на образователнaта институция.
Прилагат се констативни протоколи, материали от участия в професионални форуми, пълния набор от документи съдържащи доказателствен материал и констативни протоколи от атестация, с аналитична част за предходен период на самооценка. 

Портфолиото е документална база, прилагана за оценяване на съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на образователната институция. Професионалният профил и постигнатите резултати, описани в портфолио на педагог, отразяват обща педагогическа резултатност, резултатност в обучението на обучаемите и са основа за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

Формите на доказателствен материал са в съответствие с изискване по Чл. 84. (1) от Наредба 15/2019г.
В процеса на оценка и самооценка на педагогическите специалисти, могат да използват документи описани в Регистър, „Вътрешна кореспонденция“, протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната дейност на директора на институцията.
Портфолиото на педагогическите специалисти е в основата на самооценката в образователната институция и е гарант за ефективното прилагане на Политиката по управление на качеството.
  

Уважаеми Колеги,
Понеже, реакцията на колегията по разработената от мен структурата на портфолиото беше "интересна", реших да изтрия таблицата с моето предложение и да Ви дам възможност, да разработите собствена рамка, без да се придържате към матрица. 
Реално, портфолиото е част от системата по управление на качеството и всеки директор сам решава как да организира управлението, как да разпредели отговорностите и как да обезпечи доказателствения материал. Процедурата и управлението на качеството, са в длъжностната характеристика на управленския състав на образователната институция.
Ако даден директор или екип желае да внедрява реално системата по управление на качеството, ще дам персонални насоки, по специфика на среда и специфика на функциониране.

Бъдете здрави!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167