fbpx Портфолио на педагогически специалист. Актуализация по Наредба 15 / 2019г. | Образователни инструменти.

Портфолио на педагогически специалист. Актуализация по Наредба 15 / 2019г.

Портфолио на педагогически специалист
КАРТА ЗА ОЦЕНКА УЧИТЕЛ/ВЪЗПИТАТЕЛ. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ. ПОРТФОЛИО

 
Основни моменти при структуриране на документацията
 
Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали, които доказват: 
1. Динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи.
2. Постигнатите резултати с децата и учениците от образователния процес.
3. Участие в реализиране на политиките на институцията.
4. Професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.
 
Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
1. Общи данни - име, образование, допълнителни квалификации;
2. Документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;
3. Материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;
4. Материали от участие в професионални форуми.
 
Представяне и организиране
Портфолиото съдържа пълната документация описваща квалификацията и компетентностите на педагога.
Всяка година към портфолиото на педагогическия специалист се прилага Доклад – анализ по дейността за текущата година, който става неразделна част от документацията на портфолиото. Докладът е част от системата за управление на качеството, приложена по специфика на среда и среда на функциониране на образователнaта институция.
Прилагат се констативни протоколи, материали от участия в професионални форуми, пълния набор от документи съдържащи доказателствен материал и констативни протоколи от атестация, с аналитична част за предходен период на самооценка. 

Портфолиото е документална база, прилагана за оценяване на съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на образователната институция. Професионалният профил и постигнатите резултати, описани в портфолио на педагог, отразяват обща педагогическа резултатност, резултатност в обучението на обучаемите и са основа за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

Формите на доказателствен материал са в съответствие с изискване по Чл. 84. (1) от Наредба 15/2019г.
В процеса на оценка и самооценка на педагогическите специалисти, могат да използват документи описани в Регистър, „Вътрешна кореспонденция“, протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната дейност от директора на институцията.
Портфолиото на педагогическите специалисти е в основата на самооценката в образователната институция и е гарант за ефективното прилагане на ОД_ПУ_10_ПП-01 Процедура по управление на качеството.
  
ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ
 С КОД ОД_НС_07_04_ХХХ-01
 
/Форма за набиране на доказателствен материал. Приложение към атестационна карта. ХХХ  е персоналния код на всеки педагогически специалист/
/Изгражда се по специфика на среда и специфика на функциониране на образователната институция/
 
 
1. Общи сведения
 

1.1 Фамилия Имe
Гражданство   
 
1.2 Дата на раждане  
1.3 Образование
Диплома №,
дата на завършване,
специалност
Квалификация....
Сертификати
Придобити умения......... 
 
1.4 Общ трудов стаж
Педагогически стаж от ......._ Педагогически стаж в текущото учебно заведение
 
1.5 Описание на компетентности свързани с педагогическа компетентност
Професионална подготовка на педагогическия специалист (педагогическа, психологическа, методическа, специално-предметна подготовка)
 
1.6 Описание социалната и гражданска компетентност.   
1.7 Описание по прилагане на компетентностния подход в работата при придобиване на ключови компетентности от обучаемите съгласно Чл.77 ал.7 от ЗПУО.  
1.8 Описание на прилагани иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по който преподава.  
1.9 Описание на прилагани когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности.  
1.10 Описание на прилагани книжовните езикови норми на съвременния български език.  
1.11 Описание на прилагани методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени дарби.  
1.12 Описание на при използването на ИКТ и възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес.  
1.13 Описание на прилагани техники и начини за формиране в обучаемите на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници.  
1.14 Описание на познания и прилагане на законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.  
1.15 Описание на познания и прилагане на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, правата на детето, професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца/ученици.  

 
2. Повишаване на квалификацията, награди и грамоти
 

2.1 Квалификации:   
2.2 Награди:  
2.3 Сертификации :  
2.4 Участия в международни и национални програми и проекти:  
2.5 Лични материали публикувани в специализирани издания:  
2.6 Описание на динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист. Други постижения.
/Описателна част, прилага се всяка година/
 

 
3. Сведения за атестацията

  Година на атестиране Брой несъответствия / аспекти за подобрение Брой прикачени документи. Препоръки на атестационна комисия и/или комисия по качество в образователна институция.  Атестационно резюме.....опис /съдържание/ Форма на преставяне/ номер документ
3.1 До 2016        
3.2 2016 - 2017        
3.3 2017 - 2018        
3.4 2018 - 2019        
3.5 2019 - 2020 Може да се опише
от 2016- 2020
Общ брой документи за периода на самооценка ( текуща година Мерките и препоръките за следващ период и се прилагат към мерките по качество за следващата стратегия за развитие и/или към  следващ стратегически период за 4 години  
3.6 Приложени протоколи от проверка, наблюдение и/или атестация.   /Констативен протокол/ Чек лист/ Официална част за прилагане на документация от проверки /външни или вътрешни/  Може да е един и същ констативен протокол, за повече от един параметър.
3.7 Приложени констативни протоколи разглеждащи изискването за водене и съхраняване на задължителните документи.    
3.8 Оценка анализ за участието на педагога в реализиране на политиките на институцията.    
3.9 Оценка – анализ за  професионалното усъвършенстване и кариерното развитие на педагога.    
3.10 Оценка анализ за  умения за планиране на урок или на педагогическа ситуация /Констативен протокол от наблюдение/ включващ изисквания по  параметри:    
 

 4.Педагогическата дейност, социална и гражданска компетентност и компетентности на педагогическия специалист по Чл.5 Наредба 15/2019. Доказателствен материал по направление
 

  Педагогическата компетентност  
4. 1 Планиране на урок /педагогическа ситуация.  
4. 2 Организиране и ръководене на образователния процес.  
4.3 Оценяване на напредъка на обучаемите.  
4.4 Управление на процесите в отделни групи/класове.  
  Социална и гражданска компетентност  
4.5 Умения за работа в екип.  
4.6 Умения за работа с родители и други заинтересовани страни.  
4.7 Поставени цели за личностно и професионално развитие.  
4.8 Доказателствен материал по планиране, организиране и провеждане на образователния процес. Описателна и аналитична част.  
4.9 Доказателствен материал по работата и проследяване от прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на обучаемите.  
4.10 Доказателствен материал и Анализ по оценка на обща резултатност и постигнато ниво на ключови компетентности в обучаемите и усвояемост на материала по заложените изисквания в ДОС. (Входно - изходни нива ) на ученици – аналитична част за периода до атестацията по години. Анализ - оценка на напредъка на децата/учениците.  
4.11 Доказателствен материал и Анализ за оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности . Анализ постижения. Резултати на ученици от състезания, олимпиади.
 
 
4.12 Анализ /описателна част/ за подготовката, ефективността и приложимостта на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на обучаемите по съответния учебен предмет или модул, с приложени ефективни изпитни материали.  
4.13 Награди/медали на обучаемите. / Попълва се всяка година/  
4.14 Сравнителен анализ на резултатите от образователния процес на обучаемите на дейността на учителя за предходните 1-2-3-4 години на база резултати външно оценяване и постигнати резултати по отношение на умения.  
4.15 Доказателствен материал по кариерно ориентиране и консултиране на обучаемите реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, реализация по дисциплина. / Ако е приложимо за образователната институция/  
4.16 Доказателствен материал по Участие в провеждане на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. / Ако е приложимо в дадената образователна институция/  
4.17 Описание и доказателствен материал по обща и допълнителна подкрепа, за личностно развитие на обучаемите и пълноценно включване в образователната и социалната среда.  
4.18 Компетентности свързани с управление на процесите в образователната институция и/или отделни групи от обучаеми/класове.
От Контролна дейност на директор – наблюдение на урок.
 
4.19 Компетентности свързани със социална и гражданска отговорност, умения за работа в екип, умения за работа с родители, умения за идентифициране собствените потребности и да определяне на цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие и покриване на изискванията свързани с тях.  
4.20 Включване по разработване на и изпълнение на стратегически документи.   

 
 
 5. Използване на образователни техники
 

5.1 Стандарти / изисквания:  
5.2 Иновативни техники:  
5.3 Компютърни и дигитални технологии:  
5.4 Научно - методическа  и изследователска дейност:  
5.5 Други методи:  

 
6. Форми за събиране на обратна връзка и оценка на успеваемост и удовлетвореност от заинтересованите страни.
Кратко описание.
Това са инструменти, които прилагаме, за да съберем обратна връзка от обучаемите по отношение на достигнати нива знания  и удовлетвореност, техни препоръки за работа и др.
Допълнително прилагаме кратко описание как ще измерваме удовлетвореност на заинтересованите лица, по специфика на среда.
 
7. Раздел годишна резултатност
Таблицата се организира като обобщен документ за 4 години. Прилагат се с натрупване данните, описани в доклад – анализа, приложен за самооценката през всяка една година. 
 
Обобщен опит 2016/2020г
 

  Опит Обхват / брой участници /Описание Резултат/ Анализ по постигане на цели
7.1 Дейности на база стратегическа рамка / други възложени дейности със заповед.
Описание възложени дейности или копие от Заповед към Стратегия за развитие; Приложени като прикрепени файлове: Бланка дейност 1. Бланка дейност 2…… Бланка дейност N. Анализ по дейности свързани с разработването и изпълнението на стратегически документи, свързани с дейността на институцията.
   
7.2 Дейности свързани с управление на риск в образователна среда. Прилагане и дейност на политики свързани със сигурност и безопасност. Осигуряване и опазване живота и здравето на обучаемите, включително по време на организирани дейности или занимания по интереси; Защита на защита на данни. Описание и анализ по дейности и политики според специфика на среда.    
7.3 Участия в проекти и програми Разработки и авторски програми.    
7.4 Квалификационен план. Изпълнение. Поставени задачи.    
7.5 Водене и съхраняване на задължителна документация.
Документи в съответствие за: план за развитие; графици; водене и съхранение на ЗУТ по ЗПУО, прилагане в архив, приложени бланки дейности, приложени бланки за информирано съгласие, приложени работни карти за управление на риск.
   
7.6 Обобщение и анализ на работата на педагога, като част от комисия функционираща на територията на образователната институция. Политики за подобряване на качеството на образователния процес.    
7.7 Реферати, статии, доклади, и др....    
7.8 Участие в професионална мобилност и професионални общности.    
7.9 Прилагане на иновативни методи за преподаване, професионални изяви и резултати от работата с обучаемите.    
7.10 Прилагане на иновативни възпитателни политики и социално включване в съответствие с ЗПУО. Участие в провеждането на култура на поведение в образователната институция, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ, спазване на етични норми.    
7.11 Работата със заинтересовани страни, проведени измервания и изследване на удовлетвореност на заинтересованите страни. Работа по имиджова и Комуникационна политика. Изпълнение на дейности по опазване и изграждане на имиджа на образователната институция. Провеждане на консултации с обучаемите и техните родители.    
7.12 Дейности по социални, граждански, интеркултурни компетентности, изгражднае на ценности, поддържане на здравен статус и устойчива околна среда. Дейности по усвояване на умения и възпитание в обучаемите.    
7.13 Открити уроци/ Изнесени уроци /Творчески представяния / Инициативи и дейности.    
7.14 Обобщение препоръки за работа за бъдещ период така, че да се гарантира устойчивост на резултатите и завишаване нива на удовлетвореност.    
7.15 Работа в качеството на класен ръководител/ ръководител група.    
7.16 Работа в педагогически колектив, с колегиум, външни звена и заинтересовани страни:
1)Съвместни инициативи с колеги от текуща образователна институция;
2)Съвместни инициативи с колеги от други образователни институции; 
3)Съвместни инициативи с неформалния сектор;
4)Съвместни инициативи с училищно настоятелство/ родителски актив/ Обществен съвет;
5)Други дейности/ Възложени дейности със заповед на директор./ Опис участие в комисии на територията на образователната институция.
Анализ по отношение работа и сътрудничество с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни ( родители, учители, НПО, бизнес, МОН);
6) Взаимодействие и възможности за въздействие върху заинтересованите страни по отношение създаването и поддържането на образователна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ.
   

 
8. Материална база и учебно –технически средства / Или се цитира МТБ на образователната институция/
Описание /кратко, с наличие и достатъчност на МТБ, за да се докажем, че е налична достатъчна материална база, за да се осъществи определената политика.

9. План за развитие на педагога.

  • Планове в краткосрочен и дългосрочен аспект;
  • Философия на преподаване;
  • План за професионално и личностно развитие/ кариерно, надграждане на знания и умения.

10. Ефективност
Анализ обратна връзка + описателна част + резюме (анализ) събран доказателствен материал.
Раздел съдържащ доказателства за ефективност на работа – обобщена аналитична част/констативен протокол/, по направления и раздели. Прилага се всяка година.
Доказателствения материал е допустимо да се надгради с приложената резултатност, на база: извадки от статии, изображения, снимков материал и препоръки, благодарствени писма и други документални форми, издадени и парафирани от заинтересовани лица.

11. Раздел Аналитични листи по години/ Документи за самооценка/ Протоколи от проверка/ Общ анализ на осъществявани дейности и постигната резултатност по стратегия за развитие.
Структурата и оформянето на доказателствения материал изискуем от педагогическия персонал по дейности по стратегическата рамка, е по типова бланка ОД_НС_07_09-01 Бланка описание дейност.
Структурата и оформянето на доказателствения материал (на хартиен и/или електронен носител) се определя от комисията /групата по качество в образователната институция в зависимост от областта и критерия за оценка.. Доказателственият материал, е инструментариума на процеса и е приложен според изискванията, метода, сроковете и отговорностите по набирането на данни.

Всяка година се прилага Доклад - Анализ от педагогическите специалисти.
"Доклад - анализ" е с включен раздел за утвърждаване и оценка. Докладът има силата на гарантиращ документ, по отношение на самооценка на образователната институция.
 
Доклад по Контролна точка "Портфолио" включва:
1. Описание на среда възможности и пречки за осъществяване на заложените дейности по контролната точка.
2. Описание на наличие/липса на документи.
3. Описание на заложени параметри.
4. Описание на резултати.
5. Описание на препоръки/заключение, което се вписва в Мерки по качеството за следващата година.

Всяка една карта описваща одита на даден педагог се залага с уникален номер ОД_НС_09_11_“Номер на педагога“-01 за вътрешен одит и ОД_НС_09_12_“номер на педагога“-01 за самооценката на педагогическия специалист.
 „Номер на педагог“ е определен в регистър в съответствие със системата по управление на качеството.
 Списъците с номерация разгледани в ОД_НС_09_14-01, са неразделна част от общата документация.
________________________________________________

Насоки:
За тези образователни институции, които нямат внедрена система по качество, тази година ще бъде тежка и трудна. (Заради обема на документите.) Не са сложни, но изискват компетенция при изграждане. Не обичам да лъжа. Фактите са, че има необходимост от не малко работа по документалната база и че ще стане натоварено, ако нищо не сте работили по управление на качеството и самооценката в институцията. Не е необходимо да изкривявам (чисто рекламно) информация, за да се харесам на даден директор или учител. По - добре да сте наясно със сериозността на изискванията. Когато течеше обсъждането на Наредба 15, усилено се коментираше вдигането на заплатите. Сега Наредба 15 е факт. Не е сложно, не е трудно, но изисква усилия. Един път изградено, портфолиото не отнема много време за поддържане в динамика. Ако при настъпване на промяна актуализирате данните, ще отнема около 10 мин на месец.
После, един път годишно се изисква Доклад - анализ. 
За тези, с които сме работили съвместно, времето по организация и отчетност на документите, ще бъде както до сега.

Колеги, които тепърва ще внедряват системата по качеството, бих посъветвала да разпределят ангажиментите си. Не е възможно сам човек да обезпечи цялостния изискуем вид на документацията. Разбирам, че натоварването ще бъде голямо, но за съжаление, това не са изисквания, които аз или Вие налагаме. Това е заложено като ангажимент още от 2016г. в ЗПУО. Ако всяка година системата беше изграждана, нямаше да има напрежение.

За да можем да сме максимално полезни, за тази учебна година,  нашия екип е предвидил обучения в модули, с продължителност 4 дена (2 кредита, през Ноември 2019 – 4 дена и Март 2020 – 4 дена). Обученията са свързани с управлението на институцията, формите за отчет, изискванията към документацията, структурирането и анализа по събрания доказателствен материал, формите за структуриране и бъдещо планиране по параметри, формите за работа и отчетност по направление "Работа със заинтересовани страни", бъдещото позиционирана на стратегията за развитие и всички заложени изисквания в системата по качество. Като допълнение, в модулите са предвидени и насоки по изисквания на НИО, инспектирането на образователните институции, изискванията заложени в ЗПУО, с приложими ДОС и изискванията за провеждане на одит в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, описани в ISO 19011:2018.

Препоръчваме да заложите в квалификационните си планове за 2019/2020г., обучителни модули, които да разглеждат логическата рамка на системата по качество, формите за отчетност по изискванията на ЗПУО, формите за отчет по изградената управленска структура, формите за анализ и възможностите за планиране на следващия стратегически период, особено в раздел „Работа със заинтересовани странни“ и „Сигурност и безопасност“. Препоръчваме да заложите в плановете си обучения по модели за ефективно разпределение на отговорностите по отчетността на управленския и педагогическия колектив, за да може да се обезпечат всички изисквания за ефективно управление, чрез организирана разпределена отговорност по обезпечаване на параметрите, свързани с постигане на устойчива резултатност и възможности за подобряване на системата. Ако екипа Ви има нужда, ще Ви консултираме на място, по специфика на среда, по конкретно направление.
Темите, които препоръчваме за 2019/2020 година са:

Основна цел на Фондация „Качество в образованието“, е да подпомага работата на тези образователни институции, които искат да дадат най – доброто на децата, които могат да гарантират развитието на младите и могат да спомогнат успешната реализация на бъдещето на България. Това, може да Ви звучи доста шаблонно, но нашия екип искрено вярва, че учителите са единствените, които са в състояние да гарантират бъдещето на нацията и образованието е единствения път, за благополучие на хората.

До този момент успяваме да спомогнем системата на образованието, като консултираме училища и детски градини по изграждане на адаптирана система по управление на качеството, която при последователно внедряване и прилагане по специфика на среда, дава изключително добри резултати. Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от нашия екип, е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряване. 

Поради спекулации от хора, с които не сме работили, по отношение на цените, заложени за консултации, обучения и изграждане на документация от нашия екип, искам да отбележа, че на не малка част от образователните институции, консултации и документи се предоставят безплатно, като това не е било обект на договорни отношения. За да получите безплатна услуга, Фондация „Качество в образованието“ има процедура и формуляр за кандидатстване. Всяка година се организира безплатно обучение и се дават системно безплатни консултации, включително по телефона. До момента, на никой не е отказана консултация. За нас, системата по качество е кауза и ще остане такава, докато съществува организацията, докато имаме сили и здраве да работим.

Скоро излезе и първа книга от поредица в 5 части, с насоки по системата по качество, която съдържа стъпките на внедряване на системата и изискванията по организация на процесите. Така ще можете сами да изградите система по управление по качеството, без да се налага да заплащате консултантски услуги.

Препоръчвам на всички да изграждат документацията си по специфика на среда и с уникална рамка.Това важи особено за мерките по качество. Безумно е да приемате чужди грешки за свои и да преписвате „недостатъците“ на колегите (Защото мерките са именно това – недостатъците и пропуските, които има дадена образователна институция.).

Тази година е важна, затова ако имате нужда от нас и смятате, че можем да Ви бъдем полезни, се обадете.

Пожелавам на всички успешна учебна 2019/2020г.

Бъдете здрави!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167