fbpx 14. Подобряване работата със заинтересовани страни. Ефективно включване в управлението и изграждане на устойчиви партньорски взаимоотношения с родители и други заинтересовани лица. Конструиране на връзки. Наблюдение. Измерване. Анализ. | Образователни инструменти.

14. Подобряване работата със заинтересовани страни. Ефективно включване в управлението и изграждане на устойчиви партньорски взаимоотношения с родители и други заинтересовани лица. Конструиране на връзки. Наблюдение. Измерване. Анализ.

Обучение с присъждане на сертификат.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Тема: "Подобряване работата със заинтересовани страни. Ефективно включване в управлението и изграждане на устойчиви партньорски взаимоотношения с родители и други заинтересовани лица. Конструиране на връзки. Наблюдение. Измерване. Анализ. Проследяване на удовлетвореността на заинтересованите страни."

Програмата включва последователност и инструменти за изграждане на социална и гражданска компетентност, изграждане на умения за работа със заинтересовани страни. Разгледани са следните модулни форми:

Езикови и етични норми при комуникация; Канали за комуникация. Ролята на директора, педагогическия и непедагогическия състав.; Умения за конструиране на устойчива връзка със заинтересованите страни.; Инструментариум за включване и участие на заинтересованите страни в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на образователните политики.; Преговори. Дебати. Политика и форми за общуване с групи заинтересовани страни. Форми за прилагане на рамки в поведението при негативни реакции. Ограничаване на негативни влияния. Управление на конфликти.; Инструменти за идентификация на съгласие /несъгласие по прилагане на политики. Ефективно управление на среда. Изграждане на положителна среда.; Изграждане на партньорски взаимоотношения чрез съвместни дейности.; Идентифициране на потребности и определяне на цели за непрекъснато развитие на системата по управление на качеството и подобряване на работата със заинтересованите страни. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати.
Модул 1: Езикови и етични норми при комуникация.
Модул 2: Канали за комуникация. Ролята на директора, педагогическия и непедагогическия състав.
Модул 3: Умения за конструиране на устойчива връзка със заинтересованите страни
Модул 4: Инструментариум за включване и участие на заинтересованите страни в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на образователните политики.
Модул 5: Преговори. Дебати. Политика и форми за общуване с групи заинтересовани страни. Форми за прилагане на рамки в поведението при негативни реакции. Ограничаване на негативни влияния. Управление на конфликти.
Модул 6: Инструменти за идентификация на съгласие /несъгласие по прилагане на политики. Ефективно управление на среда. Изграждане на положителна среда.
Модул 7: Изграждане на партньорски взаимоотношения чрез съвместни дейности
Модул 8: Идентифициране на потребности и определяне на цели за непрекъснато развитие на системата по управление на качеството и подобряване на работата със заинтересованите страни.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения