fbpx 15. Координация и субординация при управление на образователната институция. Вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна. | Образователни инструменти.

15. Координация и субординация при управление на образователната институция. Вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна.

Обучение с присъждане на сертификат. 
Тема: "Координация и субординация при управление на образователната институция. Вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна."
Програмата включва последователност и инструменти за изграждане на управленски компетентности, изграждане на умения за планиране, организиране и контрол. Разгледани са следните модулни форми: Обективно определяна на възможности, тежести и влияния на база контекст на институцията.; Ефективност при прилагане на политика за професионално и личностно израстване на екипите.; Адаптирани форми за управление. Форми за намаляване на административната тежест. Оптимизация на процеси.; Документиране на процеси и дейности в образователната институция съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за управление на качеството в институциите.; Определяне на критерии за степен на изпълнение задълженията на екипа.; Изграждане на вътрешна система за наблюдение.; Скали за оценка и избор на форми за отчетност по направление. Обратна връзка и вземане на решения за промяна. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати.

Модул 1:  Обективно определяна на възможности, тежести и влияния на база контекст на институцията.
Модул 2:Ефективност при прилагане на политика за професионално и личностно израстване на екипите.
Модул 3: Адаптирани форми за управление. Форми за намаляване на административната тежест. Оптимизация на процеси.
Модул 4: Документиране на процеси и дейности в образователната институция съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за управление на качеството в институциите.
Модул 5: Определяне на критерии за степен на изпълнение задълженията на екипа.
Модул 6: Изграждане на вътрешна система за наблюдение.
Модул 7: Скали за оценка и избор на форми за отчетност по направление.
Модул 8: Обратна връзка и вземане на решения за промяна.Форми по обезпечаване на атестацията.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения