fbpx 16. Иновации в институционалния мениджмънт. Управление на знанието. Управленски иновативни подходи за достигане на устойчива резултатност в образователните политики. Управление на качество и ефективност. Мерки и механизми за устойчиво развитие. | Образователни инструменти.

16. Иновации в институционалния мениджмънт. Управление на знанието. Управленски иновативни подходи за достигане на устойчива резултатност в образователните политики. Управление на качество и ефективност. Мерки и механизми за устойчиво развитие.

Заповед № РД09-99 / 17.01.2020 на Министъра на образованието и науката
Обучение с присъждане на квалификационен кредит. 
Обща продължителност: 16 часа

Тема: "Иновации в институционалния мениджмънт. Управление на знанието. Управленски иновативни подходи за достигане на устойчива резултатност в образователните политики. Управление на качество и ефективност. Мерки и механизми за устойчиво развитие."

Кратко описание

Програмата включва последователност и инструменти за изграждане на управленски компетентности, изграждане на умения за планиране, организиране и контрол. Разгледани са: Специфика при определяне контекст на институцията. Контекст. Среда на знанието и изграждане на среда за развитие на иновации.; Определяне и структуриране на документални база за ефективно управление и обезпеченост, според изискванията на системата за управление на качеството.; Стандарт за управление на знанието. Характеристики. Отговорности и отчетност. Параметри покриващи изискването за „ефективност“. Управление на рискови и негативни фактори.; Разработване, утвърждаване и реализиране на програми, мерки и механизми за развитие на образователната институция. Проектите като инструмент за създаване на знание.; Организационна култура – акцент определящ управлението на знанието.; Модернизиране и изграждане на стратегия за модернизиране на институцията, в съответствие с приложените иновативни управленски модели.; Изисквания за планиране, проследимост и отчетност. Доказателствен материал. Подобряване на системата. Адаптирани форми за управление.; Последователност при актуализация на стратегическа рамка, документална обезпеченост и изисквания към работата по направления. Самооценка. Дейности. Процедури. Критерии. Анализ. Мерки по качество. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Програмата разглежда: 
Модул 1:  Специфика при определяне контекст на институцията. Среда на знанието и изграждане на среда за развитие на иновации. Изграждане на позитивна и безопасна образователна среда.
Модул 2: Определяне и структуриране на документални база за обезпечаване на изискванията за ефективно управление и документална обезпеченост според изискванията на системата за управление на качеството.
Модул 3: Стандарт за управление на знанието. Характеристики. Отговорности и отчетност. Параметри покриващи изискването за „ефективност“. Управление на рискови и негативни фактори.
Модул 4: Разработване, утвърждаване и реализиране на програми, мерки и механизми за развитие на образователната институция. Проектите като инструмент за създаване на знание.
Модул 5: Организационна култура – акцент определящ управлението на знанието
Модул 6: Модернизиране и изграждане на стратегия за модернизиране на институцията, в съответствие с изискванията на приложените иновативни управленски модели.
Модул 7: Изисквания за планиране, проследимост и отчетност, в съответствие с приложената система за управление на качеството. Доказателствен материал. Подобряване на системата. Адаптирани форми за управление.
Модул 8: Последователност при актуализация на стратегическа рамка, вътрешна документална обезпеченост и изисквания към работата по направления. Самооценка. Дейности. Процедури. Критерии. Анализ. Мерки по качество. Форми по обезпечаване на атестацията.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение, но то ще приключва с издаването на сертификат. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

 

Сходни обучения