fbpx 5. Работа със заинтересовани страни. Техники за работа с родители. Изисквания към документация по системата по качество. Инструменти. Анализ. | Образователни инструменти.

5. Работа със заинтересовани страни. Техники за работа с родители. Изисквания към документация по системата по качество. Инструменти. Анализ.

Обучение с присъждане на сертификат.
Работата с родители и взаимодействието с всички заинтересовани лица, е в основата на изграждането на ефективна образователна среда.
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

 • Модул 1:Изисквания към документация за работа със заинтересовани страни в съответствие със системата по качество;
 • Модул 2:Техники за изграждане на положителната комуникация, ефективни комуникационни канали, пречупване на негативни нагласи и създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа;
 • Модул 2:Хигиена на взаимоотношенията;
 • Модул 2:Техники за създаване на положителни емоционални провокатори;
 • Модул 2:Изграждане на последователи;
 • Модул 3:Превенция - изграждане на взаимоотношения, на база развитие на социална и емоционална интелигентност;
 • Модул 4:Използване на интернет като начин на комуникация;
 • Модул 5:Изграждане на имидж;
 • Модул 6:Влияния върху периферни звена и местна общност;
 • Модул 6:Създаване на канали за обратна връзка.
 • Модул 7:Диагностика и анализ.

Можете да заявите всеки един от модулите, като отделно обучение. 

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения