Работа със заинтересовани страни. Техники за работа с родители. Изисквания към документация по системата по качество. Инструменти. Анализ.

Програмата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката.

Работата с родители и взаимодействието с всички заинтересовани лица, е в основата на изграждането на ефективна образователна среда.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

 • Изисквания към документация за работа със заинтересовани страни в съответствие със системата по качество;
 • Техники за изграждане на положителната комуникация, ефективни комуникационни канали, пречупване на негативни нагласи и създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа;
 • Хигиена на взаимоотношенията;
 • Техники за създаване на положителни емоционални провокатори;
 • Изграждане на последователи;
 • Превенция - изграждане на взаимоотношения, на база развитие на социална и емоционална интелигентност;
 • Използване на интернет като начин на комуникация;
 • Изграждане на имидж;
 • Влияния върху периферни звена и местна общност;
 • Създаване на канали за обратна връзка.
 • Диагностика и анализ.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.