Въвеждане на Система по управление на качеството в образователна институция.

Системата за управление на качеството (СУК), приложена в образователна институция, се изготвя индивидуално в зависимост от среда, необходимости, тежести и влияния. Обучението разглежда основни понятия, основни изисквания, документална обезпеченост и приложение на СУК в образователната институция от педагози и управленски състав.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

  • Система за управление на качеството - основни понятия, общи изисквания, нормативна база;
  • Изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015;
  • Изисквания към стратегически документи, наръчници, процедури и оперативни документи.
  • Приложимост на ISO в управлението на образователните институции;
  • Запознаване с наръчник за самооценка, атестационни форми и модели за коригиращи действия.
  • Техники за създаване на вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка.
  • Контрол на среда. Управление на риск.
  • Документална обезпеченост на системата по качество и отговорности при поддържане на документите.
  • Проучване, анализ и отчетност в съответсвие със системата по качество.
  • Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата. 

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Атестационна комисия към учебното заведение; 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Тема за сертификация.

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.