Обучения

Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Самооценката. Изискване на МОН, или инструмент за подобряване на работата в образователната институция.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Изграждането на имидж е важен за работата на образователната институция със заинтересованите звена и достигане на нива удовлетвореност.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

Работа със заинтересовани страни. Техники за работа с родители. Изисквания към документация по системата по качество. Инструменти. Анализ.

Програмата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката.

Работата с родители и взаимодействието с всички заинтересовани лица, е в основата на изграждането на ефективна образователна среда.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

Техники за работа с талантливи деца и ученици. Изграждане на социална и емоционална интелигентност.

Програма одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката.

Обучението е насочено към подпомагане на педагозите при работата им с талантливи деца и ученици и методите за работа при изграждане на социална и емоционална интелигентност.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.

Програма: Ефективна образователна среда. Динамика. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание.

Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Обучението е изградено в помощ на Директори, Комисии по качество и педагогически състав, по отношение на техники за изграждане на ефективна образователна среда.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

Управление на риск и динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна.

Програма одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
 

Изисквания и управление на документация в съответствие със системата по качество.

Темата е одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Обучението е изградено в помощ на Директори и Комисии по качество за изготвяне на документация по СУК.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

Въвеждане на Система по управление на качеството в образователна институция.

Системата за управление на качеството (СУК), приложена в образователна институция, се изготвя индивидуално в зависимост от среда, необходимости, тежести и влияния. Обучението разглежда основни понятия, основни изисквания, документална обезпеченост и приложение на СУК в образователната институция от педагози и управленски състав.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: