fbpx Дейности на Комисия по качество до края на Октомври 2017 | Образователни инструменти.

Дейности на Комисия по качество до края на Октомври 2017

Стартира новата 2017/2018 учебна година, а с нея и същинската работа по самооценка на образователните институции.

Нека да резюмираме какво е препоръчително да сме направили до сега:

 1. Срок до 30 Септември 2016:
  1.  Стратегия за развитие 2016/2020;
  2. Изработен Наръчник по управление на качеството.
 2. Срок 8 Февруари 2017
  1. Сформирана КК - Комисия по управление на качеството ( работна група);
  2. Протокол от среща на КК с набелязани дати за регулярни срещи;
  3. Заповед за сформиране на КК, дейности и ангажименти на КК. /тук може да се включи и изготвянето на Правилник за дейността, Наръчник за самооценка, провеждане на Първоначален (нулев) одит и Доклад за края на годината./.
 3. Срок 30 Март 2017
  1. Изготвен Правилник за дейността на Комисия по качеството ( работна група);
  2. Протокол от среща на КК за приемане на правилника.
 4. Срок 30 Април 2017
  1. Изготвен Наръчник за самооценка с обособени области и критерии, заложени в Наредба 16, ЗПУО с приложими ДОС;
  2. Утвърден Наръчник за самооценка от Педагогически съвет (може срока на ПС да е до 5 -10 Май);
  3. Заповед на Директор за стартиране на първоначален ( нулев) одит ако не е зададен в предходна заповед.
 5. Срок 30 Май 2017
  1. Стартиране на първоначален ( нулев ) одит, на база Наръчник за самооценка, със заложени в него обособени области и критерии на база Наредба 16, ЗПУО с приложими ДОС.
  2. Протоколи по контролни точки за проверка приложени в документацията на КК
 6.  Срок 30 Юни ( или до последен Педагогически съвет )
  1. Заповед за изготвяне на доклад от Първоначален ( нулев) одит;
  2. Изготвен доклад по отношение състоянието на системата след проведен Първоначален ( нулев) одит;
  3. Аналитична част, с препоръки за работа през следващата година, приложена към доклада.
 7. Срок 1 Август 2017
  Изнесен и приет доклад и анализ от Първоначален ( нулев) одит на Педагогически съвет по отношение състоянието на системата.
Докладът от 2016/2017г., е онази част от самооценката, на която ще стъпим през 2018г. и след като имаме доклади от двете години, ще можем да анализираме и направим същинската самооценка, заложена в изискванията на МОН.

С това, предходната 2016/2017 учебна година, е със завършена документация по системата по управление на качеството.
 

Период 2017 / 2018 година

Стартирането на 2017/2018 предполага подготовка и провеждане на същинска самооценка на образователната институция.

Самооценката трябва да бъде със срок до 01 Август 2018г.

Какво залагаме като етапи и стъпки за месеците Септември и Октомври 2017.

 1. Август-Септември са пуснати Заповеди за контролни точки, работата и дейността на КК. Заповедите съм публикувала на работния сайт на Институт по качество, касаещ системи по управление. Отделно има заповед за разпределение на отговорници, по отношение на дейностите заложени в Стратегия за развитие на образователната институция.
 2. Септември е издаден протокол от проведена работна среща на Комисия по качеството ( работна група) за:
  1. График на работа на комисията по качество /работна група/;
  2. План за квалификация на Комисия по качество за текуща 2017/2018; 
  3. График за работа със заинтересовани страни и измерване на удовлетвореност. (Графиците да се представят на ПС на за одобрение и утвърждаване.);
  4. Резюме с идентифицирани контролни точки за вътрешна проверка / одит / за текуща 2017/ 2018г.;
  5. Идентифицирани са необходимости и са определени контролни точки за измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни;
  6. Издадена е заповед КК да организира документалната обезпеченост за текущата 2017/2018 година и организира регламентиран достъп до класифицирана информация.
 3. Октомври Комисия по качеството ( работна група) организира:
  1. Събиране на обратни връзки по контролни точки от заинтересовани страни;
  2. Проверка по контролни точки за наличие на документация и други заложени параметри в системата по управление на качеството на образователната институция;
  3. Одит по отношение Комуникационна политика на образователната институция и работа със заинтересовани страни (планиране, организиране, постигане на резултатност, измерване за текуща 2017/2018г.).
 4. Ноември се издава протокол от регламентирана среща на Комисия по качество ( работна група) разглеждаща работата на комисията за м. Септември и м. Октомври като се описват:
  1. Резултати от проведени междинни одити по заложени контролни точки;
  2. Резултат от проведено измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни ( попълнени въпросници + зададени анкети по приоритетни области заложени в стратегическата рамка);
  3. Анализ на комуникационната политика до месец Октомври (включително), по заложената рамка.

Отговорниците са регламентирани в заповед, касаеща определената дейност или дейности.
Ако изпитате затруднения при изграждането на документация свързана със система по управление на качеството, стратегическа документация или документация свързана с управление на риск, ние може да разработим такава, персонално за Вашата образователна институция, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167