fbpx Насоки по организиране и отчетност на Стратегия за развитие 2016/2020 | Образователни инструменти.

Насоки по организиране и отчетност на Стратегия за развитие 2016/2020

Учебната 2019/2020 година е изключително важна за образователните институции.
Това е последна година от стратегическата рамка, за период 2016/2020г..
Има заложени изисквания за отчетност по параметри:

 • Ефективно управление;
 • Изпълнение на дейности за 4 годишен период;
 • Покриване на цели и приоритетни направления;
 • Ефективно внедряване на система по качеството, с приложени аналитични и отчетни форми за целия 4 годишен период;
 • Осъществена самооценка, на база приложената система по качество, включително и самооценка на педагогическия персонал (на 2 и 4 години), с обобщени отчетни форми по провежданата самооценка за целия стратегически период;
 • Изискване за анализ и одит по работата на комисии, работни групи и екипи;
 • Ефективност при работата със заинтересованите страни;
 • Одит по внедряване на политики за достигане на устойчиви резултати;
 • Функционалност на логическите рамки и процеси;
 • Ефективност на управление по рискови параметри, включително по раздел Сигурност и безопасност", цялостната дейност свързана координация и субординация и др..

През 2019/2020г., всяка една образователна институция ще има ангажимента да докаже не само ефективно управление за периода 2016/2020, но и устойчивост на резултатите, по определените, ясно заложени бъдещи политики, визия за бъдещо развитие, с приложено изискване по определяне на базови параметри, свързани с новата Стратегия за развитие 2020/2024г.

Тези насоки са приложени за директори и екипи, които са визионери и изграждат в екипите си култура на управление, гарантираща ефективност при внедряване на образователни политики, ефективна управленска структура и прилагат методи за обучение, изискващи устойчивост на резултатите. Тази статия, не би могла да представлява интерес за колеги, които смятат, че няма изискване за внедряване на система по качество.

Какво да заложите като ангажимент за проследяване и отчетност през тази година?
1. Актуализацията на Стратегия за развитие да има заложен новия програмен период, като се предложат дейности по новите Национални програми, като в Годишния план за дейността и План за действие и финансиране, се описват следните дейности:

 • Проучване на нагласи сред заинтересованите страни по отношение подходи, капацитет, методи за прилагане на новите програми и възможности за изпълнение на целите. Срок /Отчет по точката до края на декември 2019г..
 • Избор на подходи за работа в изпълнение на политики за нов програмен период и форми за измерване, събиране на обратни връзки и отчетност по проследяване и изпълнение. Срок, до края на февруари 2020г.
 • Тестов период. Проверка на инструменти и методи за постигане на цели. Избор на дейности, приложени в тестов режим, с цел идентифициране на негативни влияния, рискови параметри и изпълнение по специфика на среда и функциониране. Срок/ Отчет, до края на май.

Забележка: Планира се в Годишен план за дейността на образователна институция. Отчета по тази актуализация, се прилага като неразделна част от Годишния доклад по стратегическата рамка и доклада по системата по качество.
На колеги, с които работим, препоръчвам, докладът да е един и да обхваща стратегическата рамка, параметрите и отчета по целеполагането в системата по качество.

2. Отчет по ефективно управление на институцията. Прилага се отчет по внедрената система по качество, с доклад и мерки по области и критерии, заложени в ЗПУО, с приложими ДОС.
Отчет по ефективно прилагане на образователни политики. Отчетност по Стратегия за развитие, включително ефективност на политиките свързани с изисквания по национални рамки, работа в екип, разпределение на отговорности, постигане на резултати и създадена среда за развитие. В допълнение, Контролна дейност на директора включва анализ и доклад по отношение на целеполагането в стратегическата рамка за 4 годишния период и отчет по въвеждане, напредък и тестовия период заложен за гарантиране на ефективно прилагане на новите национални програмите за  Стратегия 2020/2024г. Прилага се и отчет по изграждане на позитивна среда и устойчиви мотивационни канали. Динамика на прилагане на политики.
Отчетност по включване на учителите в управлението на институцията. Всяка една работна група/ комисия, функционираща на територията на образователната институция, предоставя Констативни листи ( до края на май 2020г.), за обобщаване на резултатите (за 4 годишния период,вкл. за обработка, с приложени: анализ на среда, докладна част и мерки по качеството), на определената със заповед Комисия по качеството, с предложения по политики предвидени за следващия период и отчет по целеполагането от предходния период. Разглеждат се, детайлно, всяко едно приоритетно направление, като се обобщава постигнатото. Прави се подробен анализ на дейността и се отчитат резултати по заложените индикатори за оценка на база целеполагане. Следи се за достатъчност и истинност на доказателствения материал, като на всеки един индикатор се изисква доказателствен материал и по всяко едно несъответствие, се прилагат мерки за отстраняване на несъответствието. Прилага се и отчет по работата на ПС.

3. Отчет по включване и ефективно взаимодействие със заинтересованите страни. Прилага се отчет за дейността на Обществен съвет и обща работа свързана със заинтересованите страни за 4 годишния период и цялостната Комуникационна политика.

4. Мерките по качество, определени от атестация и самооценка (вътрешен и външен одит), се прилагат като коригиращо действие, в нови програмен период и новата Стратегическа рамка 2020/2024г.

5. Устойчивост. Изработва се план за провеждане на нови политики и работа по нов стратегически период.

За тези образователни институции, които нямат внедрена система по качество, това ще бъде един доста тежък и труден период. (Заради обема на документите). За тези, с които сме работили съвместно, времето по организация и отчетност на документите, ще бъде както до сега и не се очаква допълнително натоварване.

Колеги, които тепърва ще внедряват системата по качеството, бих посъветвала да разпределят ангажиментите си. Не е възможно сам човек да обезпечи цялостния изискуем вид на документацията. Разбирам, че натоварването ще бъде голямо, но за съжаление, това не са изисквания, които аз или Вие налагаме. Това е заложено като ангажимент още от 2016г. в ЗПУО. Ако всяка година системата беше изграждана, нямаше да има напрежение.

За да можем да сме максимално полезни, за тази учебна година,  нашия екип е предвидил обучения в модули, с продължителност 4 дена (2 кредита, през Ноември 2019 – 4 дена и Март 2020 – 4 дена). Обученията са свързани с управлението на институцията, формите за отчет, изискванията към документацията, структурирането и анализа по събрания доказателствен материал, формите за структуриране и бъдещо планиране по параметри, формите за работа и отчетност по направление "Работа със заинтересовани страни", бъдещото позиционирана на стратегията за развитие и всички заложени изисквания в системата по качество. Като допълнение, в модулите са предвидени и насоки по изисквания на НИО, инспектирането на образователните институции, изискванията заложени в ЗПУО, с приложими ДОС и изискванията за провеждане на одит в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, описани в ISO 19011:2018.

Препоръчваме да заложите в квалификационните си планове за 2019/2020г., обучителни модули, които да разглеждат логическата рамка на системата по качество, формите за отчетност по изискванията на ЗПУО, формите за отчет по изградената управленска структура, формите за анализ и възможностите за планиране на следващия стратегически период, особено в раздел „Работа със заинтересовани странни“ и „Сигурност и безопасност“. Препоръчваме да заложите в плановете си  обучения по модели за ефективно разпределение на отговорностите по отчетността на управленския и педагогическия колектив, за да може да се обезпечат всички изисквания за ефективно управление, чрез организирана разпределена отговорност по обезпечаване на параметрите, свързани с постигане на устойчива резултатност и възможности за подобряване на системата. Ако екипа Ви има нужда, ще Ви консултираме на място, по специфика на среда, по конкретно направление.
Темите, които препоръчваме за 2019/2020 година са:

Основна цел на Фондация „Качество в образованието“, е да подпомага работата на тези образователни институции, които искат да дадат най – доброто на децата, които могат да гарантират развитието на младите и могат да спомогнат успешната реализация на бъдещето на България. Това, може да Ви звучи доста шаблонно, но нашия екип искрено вярва, че учителите са единствените, които са в състояние да гарантират бъдещето на нацията и образованието е единствения път, за благополучие на хората.

До този момент успяваме да спомогнем системата на образованието, като консултираме училища и детски градини по изграждане на адаптирана система по управление на качеството, която при последователно внедряване и прилагане по специфика на среда, дава изключително добри резултати. Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от нашия екип, е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. 

Поради спекулации от хора, с които не сме работили, по отношение на цените, заложени за консултации, обучения и изграждане на документация от нашия екип, искам да отбележа, че на не малка част от образователните институции, консултации и документи се предоставят безплатно, като това не е било обект на договорни отношения. За да получите безплатна услуга, Фондация „Качество в образованието“ има процедура и формуляр за кандидатстване. Всяка година се организира безплатно обучение и се дават системно безплатни консултации, включително по телефона. До момента, на никой не е отказана консултация и винаги сме се стремели да дадем най – доброто от себе си. За нас, системата по качество е кауза и ще остане такава, докато съществува организацията, докато имаме сили и здраве да работим.

Цените предвидени в редовните офертни предложения, както за обучения, така и по изграждане на документация за училища и детски градини, са определени на база какво колегите искат да бъде заложено в пакета, как се предоставя услугата и какво се очаква от нашия екип.  След подаване на заявка към нас, изпращаме подробна информация относно възможностите ни за реакция, цената на услугата и ценовия диапазон, в който ще работим за в бъдеще. Винаги цените на колеги, с които работим дългосрочно, са по – ниски. Част от заплащането по услуги, предоставени от нашата организация, отиват за благотворителност и подпомагане на образованието на деца в риск. Това е от години и нашата организация не плаща „рушвети“, не обсъжда „съвместна дейност“ с бизнес ориентирани директори и категорично отказва да бъде обект на „изнудване“, от страна на директори, които не желаят да работят, а искат само да получат документацията.

Скоро излезе и първа книга от поредица в 5 части, с насоки по системата по качество, която съдържа стъпките на внедряване на системата и изискванията по организация на процесите. Така ще можете сами да изградите система по управление по качеството, без да се налага да заплащате консултантски услуги.

Препоръчвам на всички да изграждат документацията си по специфика на среда и с уникална рамка. Това важи особено за мерките по качество. Безумно е да приемате чужди грешки за свои и да преписвате „недостатъците“ на колегите (Защото мерките са именно това – недостатъците и пропуските, които има дадена образователна институция.).

Тази година е важна, затова ако имате нужда от нас и смятате, че можем да Ви бъдем полезни, наши координати ще намерите в менюто на сайта и в страницата ни в социалните мрежи.

Пожелавам на всички успешна учебна 2019/2020г.

Бъдете здрави!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167