fbpx Покана годишна работна среща / обучение. Комуникационна политика. | Образователни инструменти.

Покана годишна работна среща / обучение. Комуникационна политика.

Уважаеми Колеги,
 
Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" – „Институт по качество в образованието“, има  удоволствието да Ви покани в гр. Сандански, хотел „Св. Никола“, от дата 25 март 2019г., за участие в среща на директори и комисии по качество.
Тема: „Изисквания при разработване, внедряване и управление на система по управление на качеството в образователни институции. Самооценка. Атестация“
 
Това е формат, с включени работни срещи за споделяне опит, има заложени практически насочени обучения в три модула (с присъждане на три квалификационни кредита, предвидени за 25.03. – 26.03 – първи модул за начинаещи; 26.03 – 27.03 – втори модул за напреднали, 28.03 - 29.03 – трети модул за експерти) и предвидени консултации по специфика.
 
Ще се състоят работни сесии, на които ще бъдат представени етапите при разработване и управление  на ключова документация в съответствие със системата за управление на качеството в образователните институции, както и етапите за осъществяване на самооценката, изискванията по предстоящата атестация.
 
Срещи от такъв вид (с включени три последователни обучителни модула), екипът на „Институт по качество в образованието“ организира два пъти в годината, през март и през ноември. Всеки участник сам избира темите, на кои дати и на колко от модулите да присъства.
 
Защо го правим и как искаме да помогнем: 

  • Сами ще можете да структурирате програмата и да изберете присъствените си сесии. Можете да присъствате в рамките на един, два, три или четири дена;
  • Ще изберете на кои работни среща за споделяне на добри практики да присъствате  и ще можете да съгласувате документацията си с други директори, комисии по качество и експерти в областта на управленския мениджмънт;
  • Ще се запознаете с тънкостите и спецификата на управленския образователен мениджмънт, как да изградите своята документация по специфика на средата, да управлявате в динамика, с приложена форма в съответствие с изискванията за качествен образователен продукт;
  • Ще участвате в работни групи по разработване на планове, констативни протоколи, анализи, отчети и доклади. Ще можете да си набавите липсваща документация;
  • Управленският състав на институцията ще има възможност да се запознае с подходящите форми за набиране на доказателствен материал, които да бъдат достатъчни за успешно преминаване на външен одит (атестация);
  • Ще можете да управлявате в съответствие и изградите според специфика на средата своя Комуникационна политика;
  • Ще можете сами да изработвате анкети свързани с измерване на удовлетвореност, ще се запознаете с подходящите форми за измерване на удовлетвореност и как да изработите оптимизирани и достатъчни форми за отчет за работата с родители и външни звена;
  • Ще имате възможност да се запознае с формите за оптимизация  на документацията, начините за намаляване административната тежест, изискванията свързани с разпределението на отговорностите по работни групи и формите за оптимизирана отчетност. Работи се по документи, функциониращи в оптимизирана документална структура, с предвидена намалена административната тежест;
  • Управленският състав и комисиите разглеждащи динамиката на процесите, ще имат възможност да се запознаят със заложените в документалната структура елементи, чрез които могат да управляват системата при минимални рискови, с минимални негативни влияния;
  • Ще можете да получите безплатна консултация по специфика на среда и възможности за реакция при негативни въздействия от страна на заинтересованите страни и техники за положително взаимодействие с родителите.                                                            

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ?
Попълнете и изпратете в електронен вид заявка на hristova@eduset.net . Не се разглеждат заявки попълвани с мастило.
Заявка и покана, можете да изтеглите от тук:
ЗАЯВКА
ПОКАНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ: 
Заявки за участие се приемат  до 10.03.2019 г. 

ПРОГРАМА

1 ДЕН - ПОНЕДЕЛНИК – 25. 03. 2019 г.
Модул „Въведение“, за начинаещи
/25.03 от 14 часа – 26.03.2019г. до 19 часа/
Един квалификационен кредит. Тема: „Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка.“ Модулът е структуриран за колеги, които сега внедряват системата по качество и искат да получат основни насоки за това какви са минималните изисквания, на които трябва да отговаря образователната институция при атестация, както и как изработят своята документация в съответствие с изискванията.
График:
14:00 – 15:30
- Изисквания към документация на образователни институции за покриване на параметрите за качество в институцията. Структура. Особености. Концепциите за управление на качеството и приложимостта им в образователната институция. /Модул за начинаещи/.
15:45 – 17:00 - Организация на доказателствения материал; Ефективно прилагане на система по качество в институционална среда; Ролята на педагога за изграждане на устойчив растеж.   /Модул за начинаещи/.
17:30 – 19:00 – Практически модул за консултация по структуриране на документация /Модул за начинаещи/.
 
2 ДЕН – ВТОРНИК – 26. 03. 2019 г.
10:00 - 11:30 – Изисквания към директора за обезпечаване на качеството в образователните институции. Атестация и изисквания по документи. Форми и модели за коригиращи действия. Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата. /Модул за начинаещи/.
11:45 - 13:00 – Изработка на разпределяне на отговорности, план, график, доклади и основни документи в съответствие с изискванията по нормативна база и международните изисквания за качество. Практически модул. /Модул за начинаещи/.
Модул „Въведение“, за начинаещи, с включване на колеги от Модул „Процеси“,  за напреднали.
14:00 – 15:30 - Организация и работа на комисиите в образователната институция в съответствие със системата по качество. Изисквания към организация на работни групи и комисии. Устойчивост. Изисквания и организация на управление на процесите. /Модул за начинаещи и напреднали/.
15:45 – 17:00 - Комисиите като гарант за безопасни условия на труд, безопасна, устойчива среда и устойчиво управление. Измерване. Анализ. Функционалност, ефективност на комисиите в образователни институции. Оптимизирани модели на управление на качеството. Практически модул. /Модул за начинаещи и напреднали/.
17:30 – 19:00 часа – Практически модул за консултация по управление на комисии и управление на процесите /Модул за начинаещи и напреднали/.
 
3 ДЕН – СРЯДА – 27. 03. 2019 г.
Модул „Процеси“,  за напреднали.
/26.03 от 14 часа – 27.03.2019г. до 19 часа/
Един квалификационен кредит. Тема: „Работа със заинтересовани страни. Техники за работа с родители. Изисквания към документация по системата по качество. Инструменти. Анализ.“  Модулът е структуриран за колеги, които вече имат базисни знания по изграждане на системата по управление на качеството в образователни институции и желаят да надградят знания и умения по отношение управление на процеси, форми на взаимодействие със заинтересованите страни и техники за прилагане на оптимизирани форми за намаляване на бюрократична тежест върху учители и директори.
График:
10:00 – 11:30 – Структура на Комуникационната политика; Основи на комуникационната политика; Работа със заинтересовани страни; Техники за изграждане на персонален и институционален имидж. Влияние, фактори, политики; /Модул за напреднали/
11:30 – 13:00 - Изисквания към документация в съответствие със ЗПУО; Техники за изграждане на положителната комуникация между педагозите и външни звена, пречупване на негативни нагласи и създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа; Практически модул. /Модул за напреднали/
14:00 – 15:30 - Избор на инструменти за достигане до целеви публики; Основи на положителната комуникация; Техники за изграждане на ефективна комуникационна политика; Използване на интернет като начин на комуникация; Практически модул /Модул за напреднали/
15:45 - 17:00 - Техники за популяризация на професията учител; Техники за пречупване на негативни нагласи; Създаване на канали за обратна връзка. Техники за изграждане на устойчиви партньорства; Ефективност при изпълнение на политики. Изработка на план, график, анализ, отчет и мерки по Комуникационна политика; Влияния върху периферни звена и местна общност. /Модул за напреднали/
17:30 – 19:00 – Практически модул за консултация по управление на комуникационна политика /Модул за напреднали/
 
4 ДЕН  ЧЕТВЪРТЪК – 28. 03. 2019 г. Експертно звено.
Модул „Комуникация и управление“, за експерти.
/27.03 от 14 часа – 28.03.2019г. до 19 часа /
Един квалификационен кредит. Тема : „Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика.“ Модулът е структуриран за колеги, които са преминали базисни обучения по системата по качество, внедрили са системата по управление и надграждат своята документация. Това ще бъде модул за разписване на документи в раздел устойчивост на резултатите от управлението на Комуникационна политика, в едно с планове, графици, модели на взаимодействие, анкетни форми, анализи, доклади, мери и други. Основната задача на експертния състав е да изгради документите свързани с гарантиране на устойчивост на резултатите.
Предвидена е работа по групи на експертни звена, за изграждане и структуриране на документация, по специфика на среда, свързана с комуникационната политика . Практически насочено обучение. Изработка на структурна документация.
График:
10:00 - 11:30 - Техниките за работа със заинтересовани страни и създаване на ефективни комуникационни канали, изградени в среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество, подкрепа. Изработка на структурна документация;
11:45 – 13:00 - Модели на взаимодействие и създаване на положителни емоционални провокатори по специфика на среда. Изработка на структурна документация;
14:00 – 15:30 - Изисквания към документация в съответствие със ЗПУО по комуникационна политика при работа с външни звена и специфика на среда Създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа. Изработка на структурна документация.
15:45 – 19:00 - Практически модул за консултация по управление на комуникационна политика. Персонални консултации и изработка на документи по специфика /Модул за експерти/.

КОНСУЛТАЦИИ:
5 ДЕН  - ПЕТЪК – 29.03.2019г.
10:00 - 19:00 Персонални консултации за колеги с внедрена система по качеството, по предварителна договорка, с разпределение на консултациите по график.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Препоръчително е всеки участник да присъства на поне на два последователни модула (три дена).
Цена за участие 95лв. /човек.  Цената е за присъствие, без ограничение на времето и престоя.
Максимален брой присъдени кредита за целия период на обучение – три кредита.

Обучението ще се проведе в семинарната зала на хотел "Св. Никола", гр. Сандански.

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ?
Попълнете и изпратете в електронен вид заявка на hristova@eduset.net . Не се разглеждат заявки попълвани с мастило.
Заявка и покана, можете да изтеглите от тук:
ЗАЯВКА
ПОКАНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ: 
Заявки за участие се приемат  до 10.03.2019 г. 
 
Настаняване:
Разходите по пребиваване в гр. Сандански –  пътни, дневни, нощувка са за сметка на участниците.
Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.

Кой може да участва: 
Учители; Екипи към образователни институции, Членове на комисии към образователните институции; Училища; Детски градини и всички представители на институции.
 
Квалификационни кредит точки:
На всеки 16 часа се присъжда квалификационен кредит. Предвиден е програмен график, с достатъчно време за адаптация и усвояване. Редуват обучителни и практически сесии.
 
Квалификационни кредити на теми:

1. „Самооценка на образователна институция в съответствие с изискванията на системата по качество. Рамка. Диагностика. Анализ. Оценка“, одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

2.„Работа със заинтересовани страни. Техники за работа с родители. Изисквания към документация по системата по качество. Инструменти. Анализ“, одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

3.„Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика“, одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката.

Отново се очертава се изключително вдъхновяваща среща. С нетърпение очаквам да видя колегите, с които имах честта да работя в предишните сесии. Както знаете използваме тези „дълги“ обучителни модули, за да помогнем на всеки персонално, всеки да може да разработи липсващите му документи, както и да обменим опит.             

Изпитвам лична удовлетвореност, че групата, която реално, на практика прилага системата по управление на качеството се увеличава. Отношението на колегите, с които работим, е категорично отговорно. От опит мога да кажа, че внедри ли се системата, се постигат значителни резултати, работата в образователните институции се подобрява и колегията има достатъчно време да работи по същинската дейност, а не само по документацията. Виждам увереност, желание да се работи, а лично към мен и моята работа, безрезервна подкрепа. Надявам се, да се срещнем отново, да работим и да се забавляваме заедно. Очаквам да довършим документацията по Комуникационна политика. /Това ще стане в рамките на Модул „Експерти“/.
 
Очакваме Ви!

инж. Калина Христова
"Институт по качество в образованието"
към Фондация „Качество в образованието“
e-mail: hristova@eduset.net; Тел.: 0899885167

Заявка и покана, можете да изтеглите от тук:
ЗАЯВКА
ПОКАНА