fbpx Самооценка. Насоки. Препоръки. Предложения. | Образователни инструменти.

Самооценка. Насоки. Препоръки. Предложения.

В края на учебната 2023/2024 година сме. Благодарим на всички, които и тази година се довериха на „Институт по качество в образованието“ и прилагат нашата методика, нашия инструментариум по внедряване на системата по качество, обхващаща работа на образователните институции.
Това, че имаме обща цел е вдъхновяващо. Всички ние вярваме, че децата  имат право на достъп до качествено образование.

Насоките за края на годината и началото на следващата година, са в няколко направления:

Направление „Самооценка“

 1. Внимателно структурирайте докладите на учителите, обобщете резултатите и систематизирайте напредъка по всяко едно направление. Проследете дали има актуални аналитични части в доклада.
 2. Проведете самооценяване на ниво институция още тази година и изградете Годишен доклад за самооценка. Докладът от тази година ще послужи за база и анализ на Годишния доклад за самооценка през следващата година. Както знаете през следващата учебна година (24/25) ще се наложи да проведете самооценяване, а след това предстои външно оценяване (25/26)
 3. Особено внимание обърнете на направленията (разделите) за самооценка. Самооценката не е приоритетна само за учителите. Имаме самооценяване на учители (самооценка в раздел „Резултатност и напредък на обучаемите“), комисии (самооценка в раздел „Процеси“ и управленския състав (самооценка в раздел „Управление“). Ако не знаете как да го направите, можете да потърсите съдействие от нашите експерти. През ваканционния период нашия екип ще работи.

Направление „Организация на процеси“

 1. Определете още от сега организационната структура за догодина. Пуснете заповед с разпределение на отговорностите, предвидете основни моменти в плановите форми по екипи и комисии на база мерките по качество определени през тази година.
 2. Приложете изискване плановете на комисиите да се предоставят, на оторизирано лице, до 5.09.2024 г. Така ще можете да предвидите и структурирате Годишния план за дейността за следващата година.
 3. Между процесите има взаимовръзка и се прилага изискване за проследимост на пропуските определени в мерките по качество. Не забравяйте, че документите отразяват вашите процеси и „заимстването“ на мерки от интернет е сериозна предпоставка за възникване на риск в бъдещ период.

Направление „Управление“

 1. Огледайте Контролна дейност на директор. Не пропускайте контрол върху изпълнение на дейностите на комисии, особено на Комисия по качеството. (и квалификацията дали е била ефективна)
 2. Проведете проучване относно изменение на контекста, за да можете да актуализирате адекватно бъдещите концептуални и стратегически документи. Така ще можете да актуализирате Политиката по качество, Концепцията за устойчиво развитие в институцията и Стратегията за развитие.
 3. Определете и актуализирайте целите по качество, като не забравяйте да проследите и изменението на параметрите с възможност за влияние, въздействия и тежести, които могат да доведат до неизпълнение на целите.
 4. Основна задача на директора е да възлага и контролира. Разпределете изискванията по документална обезпеченост на процесите към работни групи и комисии.
 5. Осигурете активно функциониращо звено от колеги, на които можете да поверите самооценяването (Комисия по качеството).

Препоръки:

 1. Проследете дейностите и докладите на учителите, комисиите. Докладите задължително да имат сравнителен анализ. Можете вместо доклади, да изискате становища по съответствие на състоянието, което е по удачния вариант за работни групи и екипи.
 2. Изградете формулярна форма, която нагледно да демонстрира индивидуалния напредък на обучаемите. Това е от изключителна важност за аналитичната формулировка по напредък и описва резултатите от пряката работа с обучаемите.
 3. Оптимизирайте документалните формулярни форми. Идеята е те да работят за Вас. Не пишем документи на килограм. Намалете обема.
 4. За директорите. Вече имате изискване по 228 документа (по новите изменения и изисквания). Цялостната рамка с изискванията по документалните разработки са включени и приложени в изградената от Институт по качество в образованието „Система по качество за образователни институции“. Запитване за тази рамка можете да направите на Info@eduset.net или към инж. Калина Христова на тел. 08998865167. В актуализираната система през септември ще предоставим рамки с описателна част и насоки по новите изисквания.

Предложения:

Предстои самооценка. През следващата година, ако желаете нашия екип да обучи Вашия екип (педагогически специалисти, управленския състав и Комисия по качество), предлагаме няколко типа обучения. Можете да ги добавите в план за квалификация, като част от вътрешната квалификация. Считаме, че темите са изключително важни. Работата и документалните формулировки по предвидените обучения, ще са обект на бъдещ мониторинг и оценка от външни експерти, представляващи държавните структури. Подготовката за предстоящите одити (проверки) изискват определена компетентност, затова на колегите препоръчваме да си предвидят обучения по следните теми:

За педагогическите специалисти:

 1. "Самооценка на педагогическия специалист в изпълнение на длъжността. Специфика при изграждане на доказателствени форми в подкрепа на картата за самооценка." Темата обхваща спецификата при избор на доказателствени формулировки от учителите, как се попълва карта за самооценка и какво е специфичното при обезпечаване на инструментариума за оценка. Практическо обучение.
 2. "Самооценка на институция. Специфика при самооценяване на комисии, екипи и работни групи." Темата обхваща спецификата при избор на доказателствени формулировки от комисиите, работните групи и екипите, как се попълва карта за самооценка и какво е специфичното при обезпечаване на инструментариума за оценка. Практическо обучение.
 3. "Организация и отчетност по изпълнение на дейности, свързани с предвидените планови форми в институцията." Темата обхваща спецификата при написването на доклад и как се прави анализ. Тук колегите имат сериозни затруднения, затова темата е отделно определена в по-задълбочен формат. Практическо обучение.
 4. „Комуникационна политика. Ефективност при работата на педагогическите специалисти със заинтересованите страни. Комуникация между заинтересованите страни. Специфика. Изисквания към педагога. Документална обезпеченост." Темата обхваща спецификата при работа със заинтересовани страни, процедура „Жалби и сигнали“, изисквания към документалната проследимост в подкрепа работата на учителя, специфика при работа по информираност, включване и удовлетвореност на заинтересованите (родители, учители, обучаеми, бизнес, НПО, МОН, Община, РУО и др.). Практическо обучение.

За управленски състав и Комисия по качеството.

Обученията се провеждат четири пъти в годината, като са включени различни теми и са основно практическа насоченост. След всяко обучение колегите имат възможност да си тръгнат с готов, разработен инструментариум и документални записи по дадената тема.
Как осъществяваме тези обучения? В рамките на няколко дена се провежда обучение и форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащи управление на качеството в образователни институции, предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството в институциите. Обученията са предвидени за:

 1. Октомври – 3 дена , гр. Пловдив – семинарна хотел „Плаза“. Тема: „Първи стъпки по обезпечаване на самооценяването в институцията. Специфика при внедряване и поддържане на система по управление на качеството. Организационна структура. Изисквания към директора и Комисия по качеството за гарантиране на ефективност на самооценяването“. Датите ще бъдат обявени допълнително.
 2. Ноември – 3 дена, гр. Пловдив – семинарна хотел „Плаза“. Тема: „Контролна дейност на директор, според изисквания за качество на образователната услуга. Специфика при изграждане на инструментариум на Комисия по качеството за провеждане на вътрешен одит и проследяване на дейности, процеси и управление, в съответствие с изискванията и целите по качество. Датите ще бъдат обявени допълнително.
 3. Февруари – 3 дена, гр. Пловдив – семинарна хотел „Плаза“. Тема: „Специфика по управление на процеси, в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Проследяване на напредък. Управление на знанието. Квалификация. Управление на промени. Документална проследимост на дейността на комисии, работни групи и екипи. Изисквания към дейността на комисии, работни групи и екипи.“
 4. Април - 5 дена, гр. Сандански – семинарна зала хотел „Спартак“. Тема: „Годишен доклад за самооценка 24/25. Специфика на подбор на доказателствени форми. Специфика по прилагане на бъдещи политики. Актуализации. Мерки по качеството. Планиране на бъдещи дейности за гарантиране на качество на образователната услуга и напредък в институцията.“

Периодично информация за управление на системата по качество се предоставя във Facebook групата: „Системи за управление на качество в образованието. Работна група.“ В групата можете да следите за новини, да проследите нашата дейност, да получите подробности относно предстоящи обучение, да видите насоки за работа, да следите за изменения по изисквания, да получите насоки по актуализация на документи, препоръки по управление на процеси и др.

Колеги, с които сме работили до сега, ще имат възможност за преференциални цени. Ще можете да се възползвате от неограничен брой персонални консултации за управленския състав.

На срещите с нашия екип се разглеждат основно практически казуси, разработват се документи, адаптира се документация според персоналните изисквания на всеки един. До момента в тези срещи са участвали  директори и педагози, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга в институциите си.  Изпитваме лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещаме в колегите увереност, желание да се работи, а към нас и нашата работа безрезервна подкрепа.

Спокойна и весела ваканция!
Бъдете здрави!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167