fbpx За нас | Образователни инструменти.

За нас

"Образователни инструменти", е работна интернет платформа на Фондация "Качество в образованието" и екипа на "Институт по качество в образованието". Екипът е изграден от утвърдени специалисти, с доказан опит в сферата на образованието, провеждането на поведенчески тренинги и обучения и консултанти по прилагане на образователни политики. Екипът разполага с експерти "Европейски проекти", експерти и одитори, с над 20 годишен опит по: "Управление на качеството ISO 9001", ISO 31000 - "Управление на риска", IEC/ISO EN 31010", ISO 9004 - Регламент за устойчивост, ISO 30401 - Управление на знанието,  експерти за подпомагане на компании в криза, "Стратегическо планиране", "Стратегическо развитие и стратегически подходи при кризи" и "Изграждане на иновативни стратегически решения", експерти по "Организационно развитие, Развитие на социални умения, Изграждане на SIEI и SIEI лидерство" (Лидерство, чрез социална и емоционална интелигентност), психолизи, социолози, инженери.

Платформата "Образователни инструменти", е разработена в помощ на образователните институции, като целта е на едно място да се събере информация по отношение изискванията по стандарти, стратегически документи, изисквания по приложими документи и документални рамки за поддържане на системите по управление на качеството, самооценка, анализи, предложения за работни документи и др. В раздел "Инструменти" на сайта, можете да се запознаете с част тях, като идеята е периодично да бъдат публикувани нови матрични предложения. Самите документи, можете да модифицирате, в зависимост от спецификата на Вашето учебно заведение. Към сайта, в раздел "Публикации" , всеки един педагог може да публикува свои материали. Този раздел е редакционно достъпен за колеги, които желаят да повишат своето ПКС или да предложат различна гледна точка, по дадена проблематика. Това ще бъде регламентирано споделено място, в което ще се обменя опит. Всеки желаещ да публикува на сайта и да притежава права за редакция, може да се свърже с нас на адрес: info@eduset.net

Към платформата има разаботен панел www.panel.eduset.net, който е структурирана за директори на образователни инститции.

Панелът съдържа:

 • Документи за предучилищното и училищно образование и начало на учебната година;
 • Контролна дейност на директор / заместник директори – над 300 протокола, с възможност за избор на констатация, по специфика на среда;
 • Организационна рамка. Логическа рамка за управление;
 • Календар, месец за месец, с времеви графици и изисквания;
 • Документална рамка за Комисия по управление на качеството – прилежащи документи, протоколи, план – графици, доклади и др.;
 • Документация на оперативни комисии – протоколи, план – графици, доклади и др.
 • Стратегическа и оперативна документация – план процеси, инструкции, механизми и др.
 • Насоки;
 • Справки и др..

Наличните документи (планове, процедури и др.) се актуализират ежегодно. Периодично се добавят нови документи, като целта е цялата актуализирана документация да бъде структурирана и представена за директорите, в съответствие с всички нормативни изисквания. В панела, има всички изискуеми планове, механизми, раздели и оперативни документи, които са предвидени за обследване при проверка от структури на МОН.

Периодична информация по отношение изграждане, поддържане на системата и политиката за управление на качеството, за образователни институции, можете да получите във Facebook групата: "Системи за управление на качество в образованието. Работна група."

За гарантиране на устойчивост и реалното внедряване на СУК, имаме изградени обучителни модули, разработени по утвърдени Европейски стандарти, като чрез модулни обучителни модели се надграждат знания и умения. Обучителните програми са разработени в "Институт по качество в образованието" oт научно- изследователско звено работещо за подобряване на образователната среда и са включени в раздел "Обучения"  . Те се изготвят индивидуално, според специфика на среда, изискванията, нуждите на управленските кадри на съответната образователа институция, комисия по качество и педагозите.  Допълнителните обучителни модули, които провежда екипът на "Институт по качество" са публикувани на www.setmodels.net  и обхващат теми свързани с изграждането на умения в педагозите и обучаемите, ефективност ри работата със заинтересованите страни и др.
Обученията, които препоръчвамe за 2023/2024 година са:

 •  "Концепция за устойчиво развитие. Ролята на педагозите за осигуряване на дългосрочни устойчиви политики, в съответствие с изискванията за качество. Изисквания. Форми за отчетност." 
 • "Система за проследяване на напредък." 
 • "Планиране, отчетност и подготовка за атестация на педагогическите специалисти." 
 •  "Ефективност при работа със заинтересованите страни. Планиране. Изпълнение. Отчетност." 
 •  "Организационна структура и ефективност при работата на комисии" / „Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на документацията по цялостната организационна структура.“
 • "Подготовка за инспектиране“ 
 • ​"Комуникационна политика"
 • "Управление на знанието"
 • "Общо планиране на педагогическия специалист, в съответствие с концепцията за устойчиво развитие. Годишно планиране. Планиране на урок."
 • "Провеждане на самооценка в образователната институция. Определяне на мерки по качество."

Консултации
Към екипът на Фондация "Качество в образованието" има консултанити по :

 • Системи по управление на качеството и разработване на стратегически документи - инж. К. Христова 
 • Трудово правни консултации - адвокат Г. Николов, г-жа Е. Ангелова 
 • Психолози - г-жа П. Димитрова, г-жа В. Пичурова
 • Внедряване на иновации в образователна среда - г-жа П. Петрова
 • Работа в мултикултурна среда - инж. Д. Бенев
 • Документи свързани с о​бществени поръчки - инж. Д. Бенев
 • Работа по проекти - г-н Петров
 • Комуникационна политика и изграждане на имидж - инж. К. Христова
 • ИКТ в образователния процес - г-н Х. Христов
 • Мениджър "Ключови клиенти" - г-жа В. Дочева

Проучвания и анализи.

В настоящия момент към Институт по качество в образованието се провеждат следните проучвания и анализи:

 • Влияние на средата за повишаване знанията и уменията в деца и възрастни.
 • Причини за проявление на негативни емоционални влияния
 • Повлияване на бариерни нагласи при деца и младежи в риск, чрез емоционални въздействия.

Научни разработки

От 2015г. екипът от специалисти към Института по качество в образованието, надгражда системите за качество и разработва методология за изграждане на умения, без оглед на възраст, пол и минал опит.
 

Системата за управление по качество (СУК) не може да се разглежда като поредица от документи, които се пишат сега и в последствие, спират да се управляват. Това е гъвкав набор от наръчници, процедури и оперативни документи, описващи взаимодействието в и извън институцията. По зададените стратегически параметри, динамиката на средата, управлението на рисковите фактори и приложените инструменти за оценка на качеството в образователния процес, изготвяме поредица от документални препратки, които се поддържат от целия педагогически колектив. Именно затова е препоръчително, всеки един педагог да бъде запознат с изискванията по системата, да има придобити умения по изискванията и да може да коригира процеса при необходимост. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на системата по качество, ние може да разработим такава система, персонално за Вашата образователна институция, в зависимост от среда и специфики. Заявка можете да направите на нашата поща info@eduset.net