fbpx Мерки за повишаване на качеството | Образователни инструменти.

Мерки за повишаване на качеството

Документ разработен на база изисквания заложени в

Наредба 15, Наредба 16, ЗПУО и приложими ДОС

 

Утвърдил:………….…………….

 

/Директор на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ)/

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ)

 

I.УВОД

   С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството.

   Мерките са съобразени с принципите и изискванията на МОН за усъвършенстване на процесите за управление на качеството.

    Важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

    Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ), основанo на анализиране, планиране,изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. Автономия и самоуправление;
 3. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
 7. Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на заинтересованите страни;
 8. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 9. Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий. Измерването на постигнатото качество в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ) се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

II.РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ)и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти и на действащото законодателство.

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

 1. политиката и целите по осигуряване на качеството;
 2. органите за управление на качеството и правомощията им;
 3. правилата за нейното прилагане;
 4. годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора в съответствие със стратегията за развитие на образователната институция.

Органи за управлението на качеството са:

 • директорът
 • педагогическият съвет на образователната институция
 • комисия по качество (работна група)

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ) е определена комисия за:

 1. Разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. Разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 3. Разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 4. Провеждане на самооценяването;
 5. Изготвяне на доклад от самооценяването до директора.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията се определят от директора, в зависимост от вида и обема на възложените задачи. В състава на комисията може да се включват и външни специалисти.

Директорът на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ):

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника (секретаря) по качеството;
 4. Определя състава на комисията или комисиите;
 5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;
 6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
 8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в училището;
 9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието;
 10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в училището.

 

Педагогическият съвет приема:

 1. Мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. Годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 4. Годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

Директорът на образователната институция отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като със заповеди:

 1. Организира изпълнението на следните дейности:
 • анализ на резултатите от изпълнението на целите на училището;
 • анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на училището;
 • посочване на индивидуалния напредък на всеки обучаем по отношение на неговите образователни резултати;
 • посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование;
 • планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на образователната институция;
 • изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на образователната институция и реализиране на заложените в нея цели;
 1. Определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;
 2. Определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: обучаеми, учители, директор и родители;
 3. Утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;
 4. Утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който съдържа:
 • информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;
 • данни за използваните инструменти при самооценяването;
 • данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване;
 • анализ на резултатите от самооценяването;
 • предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с цел повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното изпълнение. 

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на образователната институция.

Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството са разработени от комисия по качеството (работна група) и се приемат от педагогически съвет. Те включват:

 1. Правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството, Правилник на комисията по качество (работна група) и процедури;
 2. Реда за организиране и провеждане на самооценяването е регламентирано в Стратегията на развитие и Правилника за дейността на Комисията по качество (работна група) и Наръчника за самооценка;
 3. Реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване е регламентирано със заповед на директора и процедура за документална обезпеченост и документи по СУК (Система за управление на качеството);
 4. Взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството е регламентирано в план за работа със заинтересованите страни и комуникационен план;
 5. Начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в училище е регламентирано в комуникационния план и в съответствие с имиджовата политика на образователната институция..

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

План-графикът се приема от педагогическия съвет и утвърждава от директора на образователната институция в началото на всяка учебна година.

При необходимост се предлагат на директора коригиращи мерки, въз основа на процедура за коригиращи мерки, за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от образователната институция чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването с изготвен Наръчник за самооценяването.

Самооценяването е процес, регламентиран в Наръчника по самооценяването, на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от образователната институция. Периодът за самооценяване за образователната институция е заложена в Наредба 16. Самооценяването се извършва от комисия определена от директора..

Самооценяването в образователната институция се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях. Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от педагогически съвет и директор.

Критериите може да се групират по следните области на оценяване:

1. Област 1. Управлението на институцията.

Подобласт 1.1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образователния процес.

Подобласт 1.2 Лидерство, стратегии и планиране.

Подобласт 1.3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни.

Област 2. Образователния процес

Подобласт 2.1. Обучение, възпитание, социализация и резултатите от тях.

Подобласт 2.2. Подкрепа на деца със СОП.

Подобласт 2.3. Превенция срещу отпадане от системата на образованието.

Показателите по всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като максималния общ брой точки по всички критерии е 100. Максималния брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в три равнища на оценяване. Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии. Точките се приравняват към процентни показатели и се оценяват на база Наредба 15

Крайната оценка на постигнатото качество може да е със следните количествени и качествени равнища: 

от 0 до 39 точки – ниско

от 40 до 69 точки – средно

от 70 до 100 точки – високо

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора на образователната институция. Те са описани в Наръчник за самооценка на образователната институция.  За проведеното самооценяване Комисията по качеството е изготвил годишен доклад. Към доклада се прилагат графики, таблици, статистическа информация и др. информационни материали. Докладът от самооценяването и набрания по плана доказателствен материал се утвърждава от директора преди края на учебната година. Минимални рамкови изисквания за управление на качеството в образователната институция се приемат от Педагогическия съвет и се утвърждават от директора на образователната институция.

IV.МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

За осигуряване на качеството по отношение на връзки и проучване на заинтересованите лица в образователната институция се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг най-малко четири пъти в годината. Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информилане, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

VI.ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират със средства от субсидия по формула и от собствени приходи;

Образователната институция може да ползва и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.  и е заложено в СФУК.

Мерките са приети на заседание на ПС с протокол №   от  и са утвърдени от директора със Заповед№

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167