fbpx Наръчник по управление на качеството за образователна институция | Образователни инструменти.

Наръчник по управление на качеството за образователна институция

Поради честите запитвания във връзка със системата по качество и неяснотата в последователността при изграждане на документация, Ви предлагам синтезиран вид на Наръчник по управление на качеството.

Наръчника по управление е основния, базисен документ, на който стъпва цялата система. От него вървят първите препратки към следващите документи. Представете си системата по качество като дърво. В основата на дървото стои Наръчник по управление. Нагоре по стеблото, като разклонения, стъпват следващите документи.

Наръчниците, както съм казвала и преди, са онази част, която казва какво правим. Процедурите - как го правим, а оперативните документи са листенцата на дървото и те са крайни документи, във вид на типова бланки.

По новото ISO 9001:2015, Наръчник по управление има следното съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
 2. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ
 3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА
  1. Профил
  2. Организационна структура
 4. КОНТЕКСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА
  1. Разбиране на Институцията и нейния контекст
  2. Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни
  3. Определяне на обхвата на системата за управление на качеството
  4. Система за управление на качеството и нейните процеси
 5. ЛИДЕРСТВО
  1. Лидерство и ангажираност
  2. Политика
  3. Роли, отговорности и правомощия в Институцията
 6. ПЛАНИРАНЕ
  1. Действия за овладяване на рисковете и възможностите
  2. Цели по качеството и планиране на дейностите за тяхното постигане
  3. Планиране на измененията
 7. ПОДДЪРЖАНЕ
  1. Ресурси
  2. Компетентност
  3. Осъзнаване
  4. Обмен на информация
  5. Документирана информация
 8. ДЕЙНОСТИ
  1. Оперативно планиране и управление
  2. Изисквания за образователен процес
  3. Проектиране и разработване на продукти и услуги
  4. Управление на процеси, дейности от външни звена
  5. Изпълнение на дейностите
  6. Области и обхват по ЗПУО
  7. Пускане на продукти и услуги
  8. Управление на несъответстващи изходни елементи
 9. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА
  1. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване
  2. Вътрешен одит
  3. Преглед от ръководството
 10. ПОДОБРЯВАНЕ
  1. Общи положения
  2. Несъответствие и коригиращо действие
  3. Постоянно подобряване
 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Наръчника по управление прави препратки към:

 • Стратегия за развитие;
 • Наръчник за самооценка;
 • Наръчник по управление на риск с всички прилежащи препратки;
 • Процедурите за документирана информация, вътрешен одит, несъответствия и коригиращи действия;
 • Заинтересовани страни с целия набор от документи обезпечаващи работата с тях;
 • План за измерване на удовлетвореност и всички приложения заложени в системата.

При възникнали въпроси, съм на разположение. 

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167