fbpx Правилник за дейността на Комисия по качество ( работна група) | Образователни инструменти.

Правилник за дейността на Комисия по качество ( работна група)

Публикувам отново с направена актуализация. 
ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
 
НА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
КЪМ
(ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ)
гр....................
 
 
30.03.2017г.
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Настоящият правилник регламентира основните права, отговорности и задължения, както и организацията на работата на Институционалната комисия по качеството на (ИМЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ).
Институционалната комисия по качеството се избира от Педагогически съвет и се назначава със заповед на Директора във връзка с проектиране и изграждане на системи за управление на качеството по ЗПУО.
 
ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
 
Секретарят качество отговаря пряко за работата на УКК. Комисията има организационен секретар Секретарят на комисията се избира от педагогическия съвет. В състава на комисията могат да участват: директор, главни учители, педагогически специалисти, както и консултанти по управление на качеството както от институцията, така и външни оторизирани за целта звена . Съставът на комисията се актуализира от Педагогическия съвет и се утвърждава от Директора на всеки атестационен период ( минимум на 4 години). Мандатността на членовете на комисията не е ограничена и може да бъде променяна по предложение на член от педагогическия съвет. За промяна на състава се изисква внесено предложение на педагогически съвет, като съвета одобрява/приема/не приема предложението.
 
ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА
 
1. Комисията има неадминистративни, методически, консултантски и контролни функции, свързани с проектирането, внедряването, поддръжката и усъвършенстването на системата за управление на качеството на работата в Образователната институция.
2. Комисията има право да проучва, анализира, изисква информация, обсъжда проблеми и предлага на ръководството на Образователната институция за вземане на решения, свързани с качеството на работата в Образователната институция.
3. Комисията има право да ръководи методически и организационно дейността и другите комисии по качеството. Комисията анализира получената информация и в съответствие с Наръчника по качество и предлага на ръководството на Образователната институция  решения за подобряване на качеството.
 
ІV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

 1. Основна дейност на Комисията е да поддържа качеството и да подготвя атестацията и вътрешния одит в Образователната институция.
 2. Организация и контрол на цялостното проектиране, управление, функциониране, ефективност и преглед на институционалната система за осигуряване и усъвършенстване на качеството.
 3. Контрол за съответствие на елементите на системата с всички външни и институционални критерии за ефективност.
 4. Да изготвя и актуализира карти за оценка и самооценка по звена в Образователната институция.
 5. Да осигурява системна информация за Директор и Педагогическия съвет за дейностите по проектиране , изграждане и поддържане на системата.
 6. Да изготвя анализ по оценяване и самооценяване на качеството на работата.
 7. Разискване, съгласуване, осъвременяване и внедряване на подходящи за Образователната институция изисквания към учебно съдържание, усвояване и оценяване на знанията, които произтичат както от основната институционална мисия, така също и от външни изисквания.
 8. Координиране и подпомагане на дейността на учителите по разработване и утвърждаване на планове и програми, свързани с подобряване на качеството на работата.
 9. Методично ръководство и разработване на програми за повишаване на квалификацията на педагозите от името на Образователната институция, във връзка с управление на качеството.
 10. Методично ръководство и съдействие на програми за повишаване на квалификацията на обслужващите и спомагателни звена по въпроси за управление на качеството.
 11. Разглеждане и ефективно разрешаване на всички официални оплаквания и недоволства, свързани с качеството и неговите стандарти.
 12. Информационна дейност по разпространението и доброто разбиране на общите цели, стратегия за развитие и стратегия за качеството, както и системите и процесите, свързани с управлението му.
 13. Стимулиране на откриването, изучаването и разпространението на положителния опит в работата по качеството в Образователната институция и в други образователни институции.
 14. Поддържане на контакт с други външни институции и организации, работещи по управление на качеството в образованието.
 15. Оказване на методична помощ при прегледа на институционалната система за осигуряване и подобряване на качеството на учебния процес.
 16. Обсъждане и предлагане за внедряване на подходящи за Образователната институция изисквания към съдържанието на учебните планове и програми в съответствие със ЗПУО.
 17. Събиране на информация за състоянието и проблемите на учебния процес в Образователната институция чрез провеждане на анкети и събиране на обратни връзки от заинтересовани лица.
 18. Разглеждане и предлагане за предприемане на действия по постъпили сигнали за организацията и качеството на провеждане на учебния процес Образователната институция.
 19. Разпространение на положителния опит в работата по подобряване качеството на учебния процес.
 20. Осигуряване на информация и предложения за решения за Директора и Педагогическия съвет за управление качеството на учебния процес в Образователната институция.

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 
1. Комисията заседава веднъж на 6 месеца, а при необходимост и по-често. Заседанията са редовни, когато присъстват 2/3 от членовете. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
2. Разискванията и решенията се протоколират от секретар-администратор. 
3. Комисията публикува информация за своята текуща работа чрез бюлетин или на информационното табло в образователната институция. При провеждане на вътрешен одит касаещ годишната планова атестация на образователната институция, резултатите се изнасят на педагогически съвет.
4. Един път годишно, комисията преминава обучителни курсове свързани със Системата по управление на качеството, с цел надграждане знания и умения по въвеждане и работа със системата. Обученията могат да касаят: изготвяне на стратегически документи, анализ на система, избор на инструменти за идентификация на нужди, избор на инструменти за удовлетвореност, коригиращи дейности и ефективно взаимодействие със заинтересовани страни.
5. Създава се план за Контрол на Документацията и Регистрите 
 
VI. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО:

 • Да изготви Наръчник за самооценка с обособени области и критерии
 • Да създаде  Карта за оценка на образователната институция 
 • Да изготвя ежегодно План за одит по определени процедури, които ще се ползват и начините за документация;
 • Да определи формата и съдържанието на доказателствения материал- чек- листа, протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания, във връзка с установяване качеството на проведения одит  ;
 • Да разработи формати за проучвания, които може да проведе и онлайн.
 • Да извършва периодичен одит на системата по качество по заложени срокове и параметри
 • Да проведе процедурите по самооценяване;
 • Да осигури и класифицира доказателствен материал - набирането на надеждни, проверими и достоверни данни
 • Да предложи на ръководството на образователната институция и Педагогическия съвет, мерки и дейности за подобряване на качеството на дефинираните области;
 • Да съдейства за публичното оповестяване на годишния доклад или резюмето от самооценяването в зависимост в изискванията по ЗПУО;
 • Да предложи на директора на образователната институция план за обучение на учителите и служителите във връзка със самооценяването и възникналите необходимости при реализиране на стратегия за развитие на образователната институция и недостиг на оперативен ресурс по заложени параметри
 • Да изготви годишен доклад към Директор и Педагогически съвет
 • Да поддържа документална база и извършва контрол върху заложени параметри по системата
 • Да спазва норматива за архивиране на документацията
 • Да спазва етични норми
 • Да спазва изискване за конфиденциалност. Всеки един от членовете на Комисия по качество е подписал декларация за конфиденциалност.

 
 
 
Настоящият правилник е приет от Педагогическия съвет на дата:…..
Утвърдил:

Публикувах го и преди в другия сайт на Институтът www.setmodels.net , но е хубаво да го има и тук, за да може всички материали да са на едно място.

Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка), лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167