fbpx 10. Учителят като гарант за устойчиви образователни политики. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест. Атестация на образователна институция. Атестация на директор. Атестация на учител. | Образователни инструменти.

10. Учителят като гарант за устойчиви образователни политики. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест. Атестация на образователна институция. Атестация на директор. Атестация на учител.

Обучение с присъждане на сертификат.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Програмата разглежда: 

  • Модул 1: Основни изисквания и организация на документи в образователна институция. Внедряване на система за намаляване на административната тежест;
  • Модул 2: Изисквания за документация гарантираща качествен образователен процес и устойчив растеж;
  • Модул 3: Оптимизация на документи; Форми за набиране и съхранение на достатъчен доказателствен материал при провеждане на атестация;
  • Модул 4: Форми за за оценка и самооценка, отчет и анализ;
  • Модул 5: Изисквания към портфолио на образователна институция, портфолио на директор, портфолио педагог, портфолио дете/ученик, по специфика, съобразно ЗУПО;
  • Модул 6: Контрол. Kонтролни точки. Изисквания;
  • Модул 7: Процеси. Параметри. Документи. Ефективност при внедряване, управление и прилагане на политики по специфика;
  • Модул 8: Анализ. Мерки. Развитие. Устойчивост. Наблюдение и преглед на средата. Форми за обезпечаване на атестацията.

Обща цел 1. Познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищно образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите
 
Конкретна цел 1 (КЦ1) Запознаване с изисквания и възможностите за оптимизация на документацията в образователна институция в съответствие със системата по качество и прилагане на стратегически документи ;
КЦ2: Запознаване със системата за намаляване на административната тежест;
КЦ3: Запознаване с формите за набиране и съхранение на достатъчен доказателствен материал при провеждане на атестация, по специфика на средата. Изисквания към структурирането на портфолио на образователна институция, директор, педагог, дете/ученик, съобразно ЗУПО;
КЦ4: Запознаване с методите за наблюдение, преглед, отчет, анализ и контрол; 
КЦ5: Запознаване със спецификата при оформяне на документите за атестация от педагози и директори.
КЦ6: Изграждане на компетентности за ефективно внедряване, управление и прилагане на политики по специфика. Анализ.
КЦ7: Запознаване с мерки, изисквания за устойчивост и устойчив растеж. Индикатори за устойчив растеж.
КЦ8: Запознаване с модели за коригиращи действия, мерките за повишаване на качеството и ефективността в работата и прилагане на коригиращи дейности.
 

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения