fbpx Форум "Комуникационна политика. Качество. Специфика при работата със заинтересованите страни. | Образователни инструменти.

Форум "Комуникационна политика. Качество. Специфика при работата със заинтересованите страни.

ПОКАНА

Уважаеми Колеги,
 
 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на обучение и форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащ управление на качеството в образователни институции предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството, в институциите.

Тема: КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА. СПЕЦИФИКА ПРИ РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА"

Част 3 от поредицата „Система за управление на качеството в образователните институции“, която ще разгледа:

 • спецификата при работата в направление „Комуникационна политика“, в съответсвие с изискванията за качество;
 • изисквания към директора на образователната институция, за обезпечаване на раздел "Комуникация и поддържане на благоприятна институционална среда";
 • стъпки за провеждане на самооценка в раздела;
 • изисквания към педагогическите специалисти в направлението;
 • специфика при работа със заинтересованите страни;
 • изисквания към формите за анализ в направлението;
 • организационна структура, правила, управление, контролните точки за одит, протоколи, рамки за Контролна дейност на директор, рамки за мониторинг;
 • специфика при управление и измерване на качеството в раздел "Институционална среда";
 • стъпки при изграждане на доклад за самооценка в направлението. 

Дата:  от 27 февруари 2024 г. до 29 февруари 2024 г.
 
Място на провеждане:
Хотел „Плаза“ – семинарна зала, гр. Пловдив
Обучението е подходящо за директори и учители, членове на комисии по качеството.
 
В рамките на форума за споделяне на добри практики са предвидени лекционни и практически модули обхващащи внедряването на политиката по качество в образователните институции.
 
Панелите на форума са разпределени, както следва

 • „Обща рамка и изисквания. Управление на качеството. Политика по управление. Изисквания за качество в ЕС.“
 • “Комуникационната политика – обща рамка. Изисквания за качество при работата със заинтересованите страни.“ 
 • „Поддържане на благоприятна среда в образователната институция. Специфика при управление на Комуникационната политика за гарантиране на благоприятна среда. Управление в динамика. Благоприятна среда и методи за поддържане на благоприятна среда. Оценка на състояние на среда. Оценка на първоначално състояние на системата. Оценка и периодично проследяване на системата. Изменение по контекст.“
 • „Комуникация и информация. Ефективно функциониране на каналите за комуникация.“
 • „Изисквания за качество в направления „Информираност“, „Включване“ и „Удовлетвореност“ на заинтересованите страни.“
 • „Ефективно лидерство за достигане на по – широки публики. Специфика при популяризацията на образователната институция.“
 • „Специфика при изграждане на доказателствени форми за гарантиране на устойчива резултатност при работата със заинтересованите страни. Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Институционална среда““
 • „Стратегия за мотивиране на заинтересовани страни, с цел повишаване на резултатите от образователния процес.“
 • „Процедура „Жалби и сигнали““
 • „Дългосрочно развитие на Комуникационната политика за гарантиране на устойчивост на резултатите в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Управление на промяната. Управление на риск при работата със заинтересованите страни.“
 • "Доклад за самооценка в направление "Комуникационна политика"

Практически сегмент:

 • „Изграждане инструментариум за проследяване и развитие на Комуникационната политика.
 • „Специфика при измерване на удовлетвореност на заинтересованите страни.“
 • „Избор на доказателствени форми за проследяване на ефективността на Комуникационната политика. Оптимизация на процеси.“ Намаляване на административната тежест в раздел “Институционална среда“ Доклад за самооценка.

 Защо го правим?
 
Голяма част от директорите изпитват затруднение при управление на процесите свързани с внедряване на политиката по качество и имат нужда от методическа подкрепа по прилагане на същите тези политики. Наличието на документи не е достатъчно условие, за да се постигне качество на образованието.
 
Този вид срещи, с включени практически обучения и модули за обмяна на добри практики, се наложиха през годините като изключително успешни. За нас високото качество на образователната услуга е кауза.
 
 Основна цел на обученията е да се подпомогне работата на образователните институции по отношение изграждане и поддържане на реално приложима политика по качество, по оптимално заложена организационна структура, със съответната подготовка за оценка на състояние на системата.
 
В рамките на форума се редуват теоретични панели, практически модули и форуми за споделяне на добри практики, ориентирани към обезпечаване на политиката по качество в образователните институции. В рамките на срещата се дават насоки, предоставят се матрични документални рамки, разработват се документи по специфика на среда и се провеждат консултации по специфика на функциониране. Всеки има възможност да сподели опит, да зададе въпроси, да получи нужната му информация и насоки по отношение на предстоящи инспектиране и атестация.
 
Не се търси количество на присъствие на обучението, а качествен процес, който да е полезен за колегията. По тази причина местата са ограничени.
 
ЛЕКТОР: инж. Калина Христова – експерт по управление на качеството

След преминаване на панелите, участниците ще получат сертификати. За тази покана са предвидени общо 2 сертификата на теми:

 • "Дългосрочни политики за поддържане на качество и ефективност при работата със заинтересованите страни“ (16 академични часа);
 • „Управление. Комуникационна политика. Устойчивост на резултатите при работата със заинтересованите страни в съответствие с изискванията за качество“ (8 академични часа) 
   

СПЕЦИФИКА:

 • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
 • Разходите по пребиваване в гр. Пловдив –  пътни, дневни, нощувка, са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 • ВАЖНО! Има договорена отстъпка за престой в хотела на участниците във форума. Който желае може да се възползва. Отстъпката включва: настаняване, обяд и вечеря на преференциални цени. Повече подробности в заявката. Там можете да заявите своите предпочитания.
 • Във форума могат да участват директори на образователни институции и членове на комисии по качество.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ можете да се обадите в „Институт по качество в образованието“ – инж. Калина Христова, телефон: 0899885167
  
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
 
Заявки за участие се приемат  до  10.02.2024 г.  ТУК
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:
Цената за учители и директори е 96 лв. с ДДС, за целия период на обучение.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Попълнена заявка ТУК;
 
ПРОГРАМА
Програмата можете да изтеглите от  ТУК

27.02.2024 г. Първи панел. „Политика по качество“

13:30 - 14:00 часа Регистрация
14:00 - 15:30 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория. Въвеждащ модул от панел: „Обща рамка и изисквания. Управление на качеството. Политика по управление. Изисквания за качество в ЕС.“
15:45 - 17:00 часа Комуникационната политика – обща рамка. Изисквания за качество при работата със заинтересованите страни.“ 

 
28.02.2024 г. Втори панел. „Комуникационна политика“. Област „Институционална среда“

10:00 – 11:30 часа Дискусионна среща и обмяна на добри практики. Представяне на модели за работа, лектория на тема: Поддържане на благоприятна среда в образователната институция. Специфика при управление на Комуникационната политика за гарантиране на благоприятна среда. Управление в динамика. Благоприятна среда и методи за поддържане на благоприятна среда. Оценка на състояние на среда. Оценка на първоначално състояние на системата. Оценка и периодично проследяване на системата. Изменение по контекст.“;
11:45 – 13:15 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Комуникация и информация. Ефективно функциониране на каналите за комуникация.“
14:00 – 15:00 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Изисквания за качество в направления „Информираност“, „Включване“ и „Удовлетвореност“ на заинтересованите страни.“;
15:15 – 16:00 часа Лектория: „Ефективно лидерство за достигане на по – широки публики. Специфика при популяризацията на образователната институция.“;
16:10 – 17:30 часа Дискусионна среща с практически сегмент: „Специфика при изграждане на доказателствени форми за гарантиране на устойчива резултатност при работата със заинтересованите страни. Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Институционална среда“. Доклад за самооценка в направление "Комуникационна политика“";

След приключване на официалната програма се провеждат персонални консултации по изграждане на документация с предварителна заявка.
 
29.02.2024 г. Трети панел Област „Качество на резултатите“ - „Управление на процеси за устойчива резултатност“

10:00 – 11:00 часа  „Стратегия за мотивиране на заинтересовани страни, с цел повишаване на резултатите от образователния процес.“
11:15 – 12:15 часа Обмяна на добри практики свързани с Процедура „Жалби и сигнали“
12:45 – 14:00 часа Обмяна на добри практики свързани с: „Дългосрочно развитие на Комуникационната политика за гарантиране на устойчивост на резултатите в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Управление на промяната. Управление на риск при работата със заинтересованите страни.“ 
14:00 часа Закриване на форума.

 Програмата можете да изтеглите от  ТУК

 ОРГАНИЗАТОР:  „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", регистрирани като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда.“
 • „Повишаване на качество на образователната услуга и гарантиране на бъдещето за нашите деца.“

Периодично информация за управление на системата по качество се предоставя във Facebook групата: „Системи за управление на качество в образованието. Работна група.“
 
С голяма емоция и нетърпение очакваме срещата с Вас. Тези, които ще идват за първи път на наши обучения, ги информираме, че това не е типичната лектория, която масово се прилага.
 
На срещите се разглеждат основно практически казуси, разработват се документи, адаптира се документация според персоналните изисквания на всеки един. До момента на тези срещи са присъствали директори, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга в институциите си.  Изпитваме лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещаме в колегите увереност, желание да се работи, а към нас и нашата работа безрезервна подкрепа. 
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И ФОРУМИ ПРЕЗ 2023/2024 ГОДИНА:

Предстоящите форуми и обучения предвидени на тема "Качество на образователната услуга" са както следва:
 

ЧАСТ 4
САМООЦЕНКА
Модул предвиден за 08 - 12 април, 2024 г., гр. Сандански. Хотел „Спартак“ (бившия хотел „Св. Никола“). Цена: 120 лв с ДДС, на човек.

Теми в модула:
„Специфика при работата на Комисия по качеството.“
„Специфика при планиране на дейността за провеждане на самооценка и провеждане на вътрешен одит. Формуляри. Протоколи. Дейности.“
„Цели по качество. Обхват и дейности за гарантиране на качество на образователната услуга в съответствие с изискванията заложени в ЗПУО, с приложими ДОС.“
"Отчетност по процеси. Отчетност на комисии, работни групи и екипи";
„Годишен доклад за самооценка. Специфика. Рамка. Обобщаване на данни. Анализ. Форми за отчетност по предвидени групи и структури за управление на системата“;
„Мерки по качество. Изисквания. Основни грешки“;
„Коригиращи дейности. Цикличност при прилагане на изисквания“;
„Приемственост на документи“;
„Оптимизация на документи и намаляване на административната тежест върху управленския състав и педагогическия персонал“;
„Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Самооценка“.