fbpx Интересно е да си "В час" | Образователни инструменти.

Интересно е да си "В час"

Днешният прагматично настроен млад човек иска да бъде убеден, че това, което учи, непременно ще му бъде от полза в живота. Само при такава мотивация той е настроен да се включи активно в учебния процес. В тази връзка с бурното развитие на технологиите, а в резултат - и на обществото, стойността на информацията бързо нараства и я превръща в съществен ресурс. Медиите задават модела, установяват образеца или ключовия елемент за информацията в днешния свят.
Затова създаването на училищен вестник се вписва отлично в парадигмата на модерното образование - то да бъде личностно ориентирано. От друга страна постигането на конкретна крайна цел – издаване на вестник, е съществен фактор за стимулиране на мотивацията за учене, както и използването на ролеви и игрови модели. Стимул за участниците в групата за издаване на училищен вестник е и възможността да се постигне разрешаване на някои важни за тях проблеми като: липса на информация за дейността и историята на училището; липса на поле, където талантливите ученици да се изявят; липса на място, където учениците могат да споделят проблемите си; липса на информация за промените в училищните наредби и законите, издадени от Министерство на образованието и науката; липса на достатъчна кореспонденция между учители и ученици.
Училищният вестник на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии (ПГМХТ) – гр. Плевен – „В час“, е с краен адресат както възпитаниците на училището, така и учителите от общообразователната и професионалната подготовка. Идеята е на страниците му да бъдат помествани авторски материали във всички медийни жанрове, свързани с училищния живот. Училищният вестник има за цел и да осигури възможности за реализиране и разнообразяване на извънкласните дейности.
Заложените конкретни цели за учениците са: да придобият знания за жанровата природа на медийния текст; да придобият умения за изследване на стилистиката на медийния текст; да придобият умения за критическо мислене, общуване и управление на информацията; да се подобри грамотността на учениците чрез четене и писане; чрез игрови и ролеви модели (например чрез копиране на социална роля от живота – ролята на действащ журналист) да се осъществи по-плавно социализиране и преход от училището към живота.
Първата задача на учениците бе да се запознаят теоретично с жанровите особености на медийните текстове. Последва организация на редакцията – ученикът влезе в ролята на журналист. Избран бе главен редактор, заместник главен редактор, фоторепортер и репортери. Бе обяснено основното значение на тези длъжности, както и произтичащите от това задължения, като всеки получи „Длъжностна характеристика“. Последва практическо прилагане на наученото в продължение на няколко часа - писане на репортаж, информационна бележка, статия, интервю. Това се оказа голямо предизвикателство за учениците, тъй като конкретната дейност изисква добри дигитални умения.
Една от най-забавните, но и трудоемки дейности, се оказа реденето на съответния брой на вестника. След като печатният вариант бе вече факт, последва анализ и оценка на постигнатото.
Участниците в групата бяха истински впечатлени от крайния резултат. Учениците са почти изцяло от ромски произход. Всички се нуждаят от обща подкрепа. Това са деца с нисък социален статус, ниска обща култура, повечето - с обучителни затруднения. За тях готовият продукт – печатното издание на първия брой на вестник „В час“, бе абсолютна мотивация за работа в следващите часове на групата.
След финализиране на първия брой на вестник „В час“ се постигна напредък в посока развиване на комуникативноречевите умения; развиване на творческото мислене, необходимо за текста на репортажа, за въвеждащото представяне на събеседника преди интервюто, за съдържателната страна на статията; придобиване на практически умения, насочен към създаване на медийни текстове и списване на училищния вестник; формиране на медийна грамотност – фактор от първостепенно значение за изграждане на активно гражданско съзнание в информационно общество.
За да се постигне устойчивост, са предвидени до края на тази учебна година „да излязат от печат“ още два броя на вестник „В час“. Поставените задачи на медийното обучение са освен развиване на дигиталните умения (конкретно за групата), още: развиване на критическо мислене, на уменията да се разбира скритият смисъл на дадено послание, на уменията за противопоставяне на манипулацията от страна на медиите; формиране на знания за това, как да се възприема и обработва информацията, която се предава по каналите на средствата за масова информация; развиване на умения за възприемане и създаване на журналистически текст; подготвяне на учениците в прехода към реалния професионален живот на хората чрез формиране на гражданско съзнание и комуникативни умения; надграждане на знанията по стилистика чрез фокусиране на вниманието към стилистичните особености на медийния текст и по този начин да се развие усетът към спецификата на журналистическите жанрове.