fbpx Концепция за реализиране на ефективна извънкласната дейност в училище | Образователни инструменти.

Концепция за реализиране на ефективна извънкласната дейност в училище

Ще се опитам да обобщя методите за ефективна извънкласната дейност в училище на база на личния ми опит като отличен инструмент срещу агресията.
Това е важно, защото в свободното си време учениците могат да научат полезни неща, да придобият умения и да създадат нови контакти.
1.Провеждане на анкети. Анкетите биват два вида: анонимни и с конкретни имена. В определени ситуации се използват първия вид, а в други-вторият. Целта на анкетата в най-общ план е проучване на мнение на обучаващите се чрез събиране на сведения по предварително съставен въпросник по определена тема. Аз използвам няколко вида анкети в тематично отношение:
-анкета за интересите на учениците в извънкласната дейност
-анкета за техните постижения в извънкласната дейност през годините
-анкета за провеждане на дадена инициатива
-анкета за избор на ученици в различни номинации за учители/напр. за учител на годината/ и ученици
-анкета за екологично възпитание, здравното образование, тютюнопушенето
-анкета за общественополезния труд
Анкетите са изключително добър метод за разбиране на статуса на ученика и желанието му за участие в различни дейности. Те индикират н най-голяма степен неговата идентичност.
2. Изготвяне и публикуване на сайта на училището на Годишен план за извънкласната дейност. Изготвянето на плана е съобразено с мнението на Ръководството, Настоятелството на колежа, учители и ученици. Дейностите са балансирани и самата му структура е достатъчно гъвкава, за да може да се добавят нови инициативи и дейности, които възникват в хода на работата. Важно място в плана заема правилният избор на национални, международни празници, годишнини, европейски и световни кампании, обявени за съответната година. Както и да се инициират специфични кампании за училището, които училището работи за дълъг период от време.
3. Организиране на клубове, съобразно интересите на учениците. Броят на членовете на един клуб е индивидуален спрямо специфичната дейност на клуба. Всеки клуб има график на занятия, присъствен дневник и инициира различни изяви, от една страна, в училището, а , от друга, се включва в областни, национални и международни изяви и конкурси.
4.Конкретни предложения за работата на клубовете.
За всяка учебна година извънкласната дейност да бъде задължителна за всеки ученик, т. е. всеки да участва в определена форма от предложени 3 направления.
Приложни клубове
Артистични клубове
Спортни клубове.
В първата група влизат
Клубове по уеб дизайн
Клуб по приложни изкуства – рисуване, пластика и моделиране
Редколегия на вестника
Фото клуб
Благотворителен клуб
Във втората група:
Театрално студио
Музикално студио
Вокални формации
Модерен балет или танцова формация
В третата група влизат:
Футбол
Баскетбол
Шах
Стрелба
Плуване
Мажоретен състав
По този начин всяко дете ще е ангажирано 2 пъти в месеца и ще има приобщаване към извънкласната дейност изцяло.
Всяка форма на извънкласна дейност да работи по план , който е собствен, и в същото време да се напасва спрямо основния план за работа в училището за извънкласната дейност.
Ръководителите на клубовете сами да си правят графика и организират графиците си за работа в специална книга дневник. Те сами контролират посещаемостта на учениците, които членуват.
Самата извънкласна дейност развива социални умения, творчески способности и креативност.
5. Активна работа с различни обществени, социални институции и работа с организации с нестопанска цел. Важен е изборът на тези организации, който е не само мое дело, но и на цялата институция и всички, които работят в нея. Това е важен метод в практическото приложение на гражданското образование в извънкласната дейност, защото учениците имат досег с различни обществени проблематики, които са неотменна част от тяхната бъдеща социализация.
6. Организиране на дискусии, кръгли маси след проведено събитие. Това е една от най-важните методики. Защото не е лесно да се организира една инициатива или за се проведе кампания, важно е да се знае как е преминала и какъв е ефектът от нея за развитие на идентичността на учениците в обществен план.
7.Медийно отразяване на дейностите в извънкласната дейност. Това е немаловажен момент, защото по този начин учениците оценяват значимостта на извършеното и се мотивират за бъдещи дейности със социална насоченост. Медийните прояви са в две насоки: задължително на сайта на училището, както и в регионални, национални печатни и електронни медии.