fbpx ОСНОВНИ СТЪПКИ В СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ | Образователни инструменти.

ОСНОВНИ СТЪПКИ В СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ

Осем години съм била КАС координатор в Международната програма - IB School. Опитът, който натрупах ми дава възможност да отбележа, че доброволчеството е един нов тип дейност в образователната система, която тепърва ще се развива и укрепва, защото световната политика в доброволчеството добива все по-широки измерения, на които сме свидетели всеки ден.

От една година съм педагогически съветник в Спортно училище - град велико Търново и реализилам в нова среда постигнатото от мен.

Доброволчеството като цяло се счита за алтруистична дейност и има за цел да насърчи доброто или да подобри качество на живот . В замяна на това не се получават пари, а само чувство на самоуважение и признание от обществото. Доброволчеството също дава възможност да се развият умения за социализация на личността и човек да се почувства значим.

Системата на образование в българското училище е с много добри условия да се развие доброволческия потенциал в учениците. Имайки личното усещане за това, че да бъдеш доброволец е призвание и опирайки се на поВете от 10 години опит, ще се опитам да представя “Наръчник за доброволчество в училище” – нова стратегия в гражданското възпитание.

НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБ
В УЧИЛИЩЕ - МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

ЕТО И ОСНОВНИТЕ СТЪПКИ, КОИТО СА НУЖНИ:

1.Инициаторът на такава организация трябва да бъда запознат отлично с принципите на доброволчество и да бъде мотивиран за тяхното приложение преди да се сформира доброволческата организация. Лично аз бях убедена, че доброволчеството се вписва в мисията и целите на Международното училище. Мисията на училището е да постига високо образователно ниво и да изгражда учениците като конкурентоспособни и отговорни личности. Учебната програма и системата от извънкласни дейности подпомагат учениците за постигането на високо ниво на знания във всички научни области и за изграждането им като пълноценни личности и отговорни граждани.

2.Избор на целева група от ученици, които да се включат в доброволческата организация бе следващата стъпка. Имайки предвид изключително натоварения учебен процес, учениците трябваше да бъдат мотивирани за участието си в тази благородна кауза. И основното – да се включат в нея по желание, за да реализират различни доброволчески кампании.

3.Разясняване на историята и смисъла на доброволчеството е следващият важен момент. Нека да припомня, че терминът доброволец се използва за първи път от M.Fr. Voluntaire през1755 год. за човек, който се предлага сам за военна служба. Преди19-ти век има вече няколко официални благотворителни организации, които подпомагат хората в нужда. Световното движение на YMCA /ИМКА/ е в основата на развитието на доброволчеството в световен мащаб.

Организацията е учредена в Англия през 1848 година от Джордж Уилямс и група младежи, негови приятели, които решават взаимно да се подкрепят и да обединят усилията си в преодоляване на свои проблеми и предизвикателства, свързани с живота им в големия град (Лондон). Днес YMCA /ИМКА/ организации са учредени в целия свят и обединяват повече от 40 милиона души доброволци, които подкрепят различни обществени каузи и активно участват в реализирането на широка палитра от дейности и програми на местно, национално и регионално ниво.В САЩ по време на Голямата депресия младите хора започват да развиват благотворителна дейност, а през 1851 година в САЩ се учредява и YMCA/ Young Men's Christian Association/. Да споменем и Армията на спасението, която е една от най-старите и най-големи организации, работеща за хората в неравностойно положение. Тя е организирала редица доброволчески програми от самото си създаване.

В наше време младите хора трябва да знаят, че:

Доброволчеството е начин, по който хората могат да помагат на дадена кауза.
Да си доброволец означава да имаш право на личен избор.
Да си доброволец е безвъзмездно да даряваш своя труд и в замяна да придобиваш знания, умения и опит.
Да си доброволец е да прекарваш времето си в дейности, които са приятни, полезни и понякога забавни; дейности, които ти помагат да се развиваш и придобиваш нови умения, да се запознаваш с нови хора и места.
Да си доброволец е вяра и убеждение в каузата, която си избрал.
Доброволчеството е начин на позитивно мислене.

Доброволчеството в социалната сфера е разпространено навсякъде по света.

4.Правилната лична мотивация на всеки един участник е от първостепенна важност за дейността на доброволческата организация. Това се постига по следния начин. Ежегодно се провежда допитване какви доброволчески кампании искат да организират самите участници в клуба. Тази анкета определя приоритетите в работата.

5.Изготвяне на План за работата на доброволческата организация, който, разбира се, търпи корекции по време на учебната година, и е в основата на регулярно провеждане на доброволчески кампании, които са прецизирани и добре осмислени като резултат. Тук трябва и да спомена за организационните срещи, които се провеждат задължително 2 пъти в месеца, за споделяне на идеи,

формиране на инициативи и обсъждане на вече преминали доброволчески акции, в които се отчитат плюсовете и минусите от предприетите действия. При планирането се отбелязват разнообразни доброволчески кампании в различни сфери: екологични, за хора в неравностойно положение, помощни училища и социални институции за стари хора и деца без родители, граждански инициативи, които подпомагат града и региона. Правилният баланс на доброволческите дейности дава възможност за по-широко поле за изява и сблъсква участниците с различни проблеми, за да търсят правилното решение.

6.Провеждане на доброволческа кампания. Самата организация за всяка кампания е специфична спрямо ситуацията и държа да отбележа, че не винаги е свързана с набиране на финансови средства. Трябва точно да се определят следните позиции:

-за кого е предназначена доброволческата акция

-кога се провежда, в смисъл период на инициативата и в някои случаи конкретен ден и място

-брой на участващите

-необходима ли е помощ от страна на родители, Ученическо правителство и учители

-как се финансира, тук трябва да отбележа – за финансиране става въпрос в два аспекта. Първият включва средства за провеждането, т.е. средства за реализация й – напр. пари за дръвчета, за покупка на определени предмети и пр, а вторият е – набиране на средства за определена кауза, която изисква финансиране.

-самата реализация как се осъществява – важна е личната мотивираност на участниците, без да се изпада в себепоказване и търсене на слава

-споделяне на преживявания след доброволческата кампания, организиране на дискусия за добрите и слабите места

7.Популяризиране на доброволческите инициативи на участниците. Това се реализира чрез медиите, социалните мрежи и сайта на колежа. Важен акцент в медийното информиране е да се привлекат повече съмишленици, да се изведе на преден план добрата практика, за да може в следващите месеци и години повече хора да се приобщават в доброволческата дейност.