fbpx РАДВАМ СЕ, ЧЕ СИ ТУК …или методи на обучение по БЕЛ в интеркултурната класна стая | Образователни инструменти.

РАДВАМ СЕ, ЧЕ СИ ТУК …или методи на обучение по БЕЛ в интеркултурната класна стая

Конкурс "ЗАЩОТО БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС"

Увод: Училището ни носи името на нашия съгражданин Георги Караславов и е уютно, модерно, спокойно място, в което се обучават и възпитават ученици от различни етноси, с 60% деца, чиито майчин език не е български, с богата материално-техническа база и висококвалифицирани, ентусиазирани учители. Всички знаем, че сухите цифри и проценти не могат да покажат истинското, човешко лице, затова бих си позволила да цитирам думите на родителка на наш ученик, публикувани във фейсбук страницата на училището: „Благодарим на невероятния екип на ОУ „Георги Караславов“ - училището, в което всяка дете е ценна личност, без значение от етническия и социалния му статус, за професионалното и всеотдайно отношение към нас и нашите деца. Благодарим, че обучавате децата не само на учебен материал, а и на добродетели, като гостоприемство, щедрост, жертвоготовност, справедливост и прочие“

Вид на инструмента: методи на обучение, приложими в обучението по БЕЛ, които превръщат ученето в лесна, интересна, забавна и ползотворна дейност.
Автор: Недялка Томаатанасова, ст. учител в начален етап на основната образователна степен
В последните години се наблюдава тенденция, когато се говори за интеркултурната класна стая да се пише единствено за извънкласни и извънучилищни дейности, за проектна дейност по европейски и други проекти.
По-малко е вниманието, което се отделя на пряката учебна дейност, свързана с усвояването на знания и умения, подпомагащ формирането на четивна техника, начална математическа грамотност и други компетентности, които са основни при подготовката на учениците за „ живия“ живот.
Аз съм начален учител, който от 28 години работи, твори, търси пътища, подходящи методи за работа в интеркултурната класна стая.
Знам, че всички деца са много различни: някои са ярки, талантливи, други не толкова.
Вярвам, че всяко дете може да постигне своя успех!
„ Радвам се, че си тук!“ е поздравът, с който си пожелаваме добро утро всяка сутрин с миналия и сегашния випуск.
Ще споделя своите търсения и сполучливи опити в областта на образованието в интеркултурната класна стая, включващи обучението па български език и литература, които са насочени към постигане на следните цели:
1.Превръщане на училището в любимо място на учениците, в което да се чувстват желани, успешни, значими.
2. Подобряване резултатите от учебната дейност, чрез приложение на интерактивни методи на обучение по БЕЛ в интеркултурната класна стая.
Период на провеждане на представените практики: 2016 г.

Инициативата „Видяхте филма - сравнете с книгата“ беше приета с ентусиазъм. Класът изгледа анимационния филм „Приключенията на Лукчо“. Ръкавицата беше хвърлена. Не можем да сравняваме, без да сме прочели книгата. Няколко ученици прочетоха книгата, а останалите по няколко глави от нея, но това все пак може да се определи като успех, защото към книгата посегнаха и деца, които не обичат да четат. Всеобщото мнение може да се обобщи с едно изречение“ Книгата е много по-интересна от филма“
Идеята за „Запиши как четеш“ възникна, когато в междучасията видях, че вместо да играят, учениците грабваха джиесемите си, събираха се на групички и почваха да играят. Замислих се, не бих ли могла да ги накарам да ги използват, за да четат. Работата протече в следния вид:
1.Учениците записват на личния си GSM как четат.
2. Записът се изслушва от целия клас.
3. Ученикът прави самооценка.
4. Съучениците му оценят качествата на четене. Оценяването става чрез римско гласуване: вдигнат палец нагоре - отлична четивна техника, палец настрани - добра четивна техника, палец надолу - лоша четивна техника.

При представянето на „ Моята любима книга“ учениците трябваше да напишат кратко есе - кога, кой, къде за пръв път ги е запознал или прочел книгата, която е станала тяхна любима и да прочетат най- впечатляващия момент от нея, така, че да провокират съучениците си да я прочетат. Най-голямо впечатление при представянето на любима книга направи романът в картинки „ Дневникът на един дръндьо“. Целта беше постигната. Децата проявиха интерес и желание да намерят и прочетат тази книга.

Инициативата“ Как да прочета книга в интернет?“ е провокирана отново от идеята колкото се може повече ученици да прочетат книга или откъс от нея, независимо на хартиен носител или на електронен. Протече по следния ред:
1.Учениците получиха листчета с интернет ресурси, където биха могли да намерят детски произведения, които да прочетат.
2.Направиха практическо упражнение в компютърния кабинет.
3.Получиха задача да свалят откъс от книга, която им харесва, и да направят илюстрация с програмата Paint .
Разнородният състав на класа, различните нива на четивна техника наложиха разнообразни методи за развитие и усъвършенстване на четивната техника. Някои от тях са:
 Четене наобратно - учениците четат първо последната дума от изречението.
 Четене наобратно на буквите на думата - развива побуквения анализ и думите не могат да се прогнозират.
 Четене на думите нормално и наобратно през дума. Развива способността речевата система да работи в противопоставяне на добре познати образи и на нови неочаквани комплекси.
 Четене на текст, в който буквите са наполовина скрити.
 Четене на текст или отделни изречения с пропуснати думи. Това упражнение развива способността едновременно с развитие на четивната техника да се прави и смислов анализ на текста.
 Четене на текст изписан с различни шрифтове, букви с различен размер и цвят.
 Търсене в текста на посочена дума възможно най-бързо.
 Четене с поставена задача: прочети текста като бебе, като подскачаш след всяка дума, като оперен певец, като принцеса и т. н.
 Четящият започва да чете от произволно избрана дума част от текста. Следващият трябва да продължи.
 Грешната дума- В процеса на четене учителят произнася неправилно дума от текста, учениците поправят и я произнасят правилно.
 Четене с различен темп -учителят чете със забързан темп. Учениците трябва да следят и да продължат, там където учителят произнесе тяхното име.
 Започни-спри - Детето поставя ръце на коленете си и започва да чете на глас текста при командата „започни". Когато е подадена команда, „спри" четящият отделя главата от книгата, затваря очи за няколко секунди. При команда „започни" трябва да намери място в книгата, където е спрял и да продължи да чете на глас.
 Спринт - Учениците започват да четат на глас едновременно определена част от текста. При сигнала "Стоп", децата показват с пръст мястото, до което са стигнали. При изпълнение на това упражнение младите читатели тренират своето внимание и концентрация.
 Водещият играта написва дълга дума. Играещите измислят колкото е възможно повече думи, започващи с буквите от думата в рамките на 1 минута.
 Кой знае повече думи-Водещият на играта казва буква. Участниците измислят за една минута, колкото е възможно повече думи, започващи с посочената буква.
В уроците по литература използвах следните методи:
 Предположение на основата на предложени думи. Метод, който се използва при запознаване с непознат художествен текст . Самостоятелно или в групи учениците съставят нов текст, използвайки няколко думи, взети от произведението.
 Предположение на основа на част от текст. Учениците слушат произведение, което чете учителят, и правят предположения за какво става въпрос нататък в текста. Учителят дава време на учениците да се запознаят с текста на произведението и да дадат нови предположения.
 Насочено четене. Метод, който подпомага учениците при самостоятелно четене, с помощта на въпроси на ниво разбиране. Четейки произведението на абзаци учениците търсят отговори на поставените въпроси.
 Мисловна карта на персонажите. Този метод помага на учениците да открият и напишат чертите на героя и графически да ги изобразят с цел сравняване и противопоставяне.
 Дъска на въпросите Това е място, където учениците записват своите въпроси върху прочетеното.
 Мотивиране. Интересен, динамичен разказ се прочита от учителя до кулминацията. Книгата се затваря. Учениците са нетърпеливи да разберат какво се случва нататък.
 Създаване на синквейн-пет строфи на неримувано произведение. Използва се за изпълнение на дидактични цели, за развитие на образността на речта, полезна като инструмент за синтезиране на информация.
1 строфа- назовава се темата с една дума/съществително/
2 строфа- описва се темата в две думи/прилагателни/
3 строфа-описват се действия в рамките на темата/глаголи или деепричастия/
4 строфа- фраза от 4 думи, които показват отношение към темата.
5 строфа- синоним на основната дума, на темата/дума-резюме/, която показва лично отношение
 Мисловната карта е проявление на естествената функция на човешкия разум. Това е мощен графичен метод, който дава универсален ключ към пълноценното използване на мозъка. Мисловните карти могат да се използват във всички области на живота, където по-ефективното учене и по-ясното мислене увеличават успеваемостта. Четвъртокласниците създадоха мисловни карти по темите: Видове приказки според съдържанието, Откриването на огъня, Родопа и Орфей, Народни песни.
 Думата, която не разбирам - Изработи се табло, на което учениците записваха думите, чието значение не знаят и са намерили в тълковен речник или интернет. На таблото се записват думи както от урока по четене, така и думи от книгите. Обогатява се активния речник на учениците.
 Литературна игра- състезание

Предварителна подготовка:
1.Учениците се разпределят на групи;
2. Разпределят ролите си в групите;
3.Определят се книгите, върху чието съдържание ще е състезанието;
4. Груповата работа може да е единна или диференцирана;
5.Изпълнението на всяка задача се оценя, резултатът се сумира и се определя групата победител
Съдържание на играта:
1.От кои книги са цитатите?/ цитати от две книги/
2.На кого от героите принадлежат тези вещи?/нарисувани вещи, които могат да се свържат с някого от героите от разглежданите книги/
3.Какво означава тази дума?/интересни думи от книгите, чието значение трябва да се обясни/
4.Нарисувай емблеми на книгите!
Идеята за проекта“ Хайдутите - забравените български герои“ възниква при прочит и анализ на българската народна песен“Боряна войвода“.
-Работата е индивидуална.
-Събират сведения от книги и интернет.
-Създават собствен продукт, който представят пред останалите от класа.
Инициативата „Чета с мама, баба и тати“ беше подкрепена от родителите. Те представиха своите любими книги, прочетоха част от тях. Учениците също четоха предложени от родителите откъси. За успеха на начинанието говори това, че някои от четвъртокласниците поискаха представената им книга веднага, за да я прочетат.
И накрая разбира се, въпреки че работата продължава, са наградите за супер-читател. Бяха наградени тези, които са прочели най-много книги от кварталната библиотека, от училищната и от личната.

Резултатите:

1. Добро представяне на НВО над средното за страната.
2. Задружен клас, в който всеки ученик намери своето място и се чувства важен и значим.
3. Отсъствие на каквито и да било прояви на разделение на етническа, социална и др. основа.
4. Интегрираха се съвременните технологии и книгата.

Предимства:
1.Повишена мотивация за учене.
2.Създаде атмосфера на успех.
3. Повишаване успеха на учениците, чиито майчин език не е български.

Приложимост: Приложима във всяко училище, във всички етапи на основната образователна степен.

Файл описание: