fbpx Равен старт при постъпване в училище | Образователни инструменти.

Равен старт при постъпване в училище

Изпратено от Лили Русанова, учител в ДГ"Божур" филиал с.Рибен
Вид на инструмента" Национална програма "Развитие на системата на предучилищното образование"
Задължителното предучилищно образование на децата от 5 години до постъпване в първи клас има за цел да осигури на всяко дете равен старт при постъпване в училище. Този период е особено значим за деца, чийто майчин език е различен от българския.
Дейностите, свързани с усвояването на българския език, трябва да са особено активни в периода на задължителното предучилищно образование и да продължат до достигането на равнище на владеене на езика, съизмеримо с това на останалите деца.

Работя като детски учител с деца от разновъзрастова група в ДГ „Божур“ ,филиал с. Рибен.
90% от децата са именно деца, чиито майчин език е различен от българския.
Ето защо беше необходимо да се вземат мерки свързани с осигуряването на допълнителна работа по основно направление Български език и литература.
По Национална Програма „Развитие на системата на предучилищното образование“
започнах да провеждам допълнителни занимания по Образователно направление БЕЛ, свързани с достигането на готовност за училище.
Цел на програмата:
Целта на настоящата програма е повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.
Срок на програмата: учебната 2017/2018 год.
Провеждането на програмата се изразява в провеждане на допълнителни педагогически ситуации по Български език и литература. Общо 70 часа/ 70 теми за периода 02 октомври 2017г.-11 май 2018г.
11 от темите са с участие и присъствие на родителите. Групата ми се състои от 6 деца със затруднения в говора и разбирането на българския език. Продължителността на едно занимание е 30 мин.
Бяха закупени учебни пособия и дидактични материали за работа.
При провеждане на допълнителното обучение, децата проявяват интерес и желание за работа по темите.
Първата ни тема „Представяне“ я осъществихме съвместно с родителите.
Знанията ни за есента и наученото от първия месец показахме чрез „Есенен концерт“.Всички децата бяха много развълнувани и щастливи, от срещата и изявата пред родителите си.

Работата с деца „билингви“ е трудна. Днес този проблем е най-актуален. Педагогическия подход, на който е подчинено познавателното съдържание е интегралният. А индивидуализацията и диференциацията като подходи са необходими да се използват, защото децата с които работя са от разновъзрастова група.

Децата „билингви“се отличават с голяма емоционалност-подготовката за срещите с родителите при съвместните дейности, индивидуалните или групови изяви карат детето да се чувства значимо, обгърнато с внимание.
Децата учат и възприемат по лесно, когато им е приятно и забавно.
Според някои сугестопедични принципи: по позитивен и спонтанен начин, без стрес, напрежение или умора. Учим песни,стихчета, музикални игри, рисуваме и играем. Всичко това го съчетавам с темите по български език и литература предвидени в програмата за допълнително обучение.
Ето защо и резултатите ни са положителни. Децата участват активно в задължителните занимания, които са по програма, общуват със своите другарчета без притеснения , проявяват повишен интерес към новото.
Продължаваме в същия дух да усвояваме знания!

Файл описание: