fbpx Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда | Образователни инструменти.

Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда

1. Увод

Необходимостта от подходи в работата за постигане на положително въздействие върху уязвими групи и рискови звена, както и прилагането на техниките като модели в работата на специалистите в образователната система са насочени към професионалните гимназии, тъй като само те могат да приложат идеите, описани по долу в текста.
В този ред на мисли с настоящата разработка ще се опитам да очертая идеята, че не механизмите и правилниците,санкциите и наказанията, а екипът от лидери в лицето на учителите, ясното мотивиране и поощряване, създаването на нови стандарти в образованието е начинът за създаването на Новото, На по-доброто утре.
Вглеждането в демографската картина на страната към 2018 година подсказва, че българските жени в репродуктивна възраст намаляват драстично. Именно за това се счита, че уязвимите групи са от ромски произход. Това от друга страна е още една предпоставка за налагане на нови механизми по създаването на по-добро утре. Работата на учителите с тези групи очертава необходимостта от разбирането на понятието за малцинство и работата с тези деца. Участието в различни проекти по образователни интереси и или обучителни затруднения не е критерий за успешна работа, напротив, просто е начин пред общественото мнение да се излезе с решение.
В своята екзистенция човек приоритетно се насочва към тези принципи и правила на поведение, които биха му осигурили социален комфорт и задоволяване на базисните му потребности. Нуждата от социална справедливост остава на заден план в контекста на задоволяване на самия себе си.

2. Аналитична част

Днес, социалните неравенства се свързват с малцинствата, които са малка група от хора, различаваща се по пол, раса, езикова, етническа или религиозна принадлежност. Взаимодействието с нея е трудно поради редица причини, но с тази съществена роля се заема българският учител. Чрез разгледаните по-долу обобщени механизми, без претенции за изчерпаемост, ще набележа конкретните мерки и механизми за работа в образователната институция с цел изграждане положителна съвременна образователна среда.

2.1. Кратко описание
С Наредбите на Министерството на образованието се налага толерантно отношение и съпричастност към всички деца. Изграждането на различни механизми и модели за работа в часовете на класния ръководител и в частност на всеки преподавател е приоритет за българското образование. Работа с деца, които отговарят на критериите за уязвими групи, е изключително трудна задача за съвременния учител. Всеки преподавател търси различни прийоми да се справи с тенденциите на работното си място.
Наличието на психолог в образователната институция предполага по-пълно обследване на индивидуалните характеристики и очертаване на положителните черти в ученика.
2.2. Метод или техника за работа
Основните методи за работа за постигането на по-добро утре или създаване на действащи техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда се свеждат до:
- Екипност:
На ниво клас екипноста предполага взаимодействие между самите деца. Отчитането на екипността в лицето на отговорника на класа спомага за изграждането на стройна система от правила и организираност на класа по всички въпроси.
На ниво учители в дадено училище екипноста е сбор от различни прийоми, необходими за овладяването на класа и децата като в крайна сметка се достига до необходимостта от наличието на специалист психолог, тъй като работата му в училище се свежда до взаимодействие с директор, медицинското лице и класните ръководители. Именно психологът би могъл да подобри работната среда, тъй като той ще спомогне за ограничаването на Бърнаут синдрома сред преподавателите, които от попълване на документации и спазване на срокове все по-често не могат да отговорят на най-същественият въпрос, а именно кои и какви са всъщност – учители или социални работници. Интервенциите за работата му са най-вече на ниво когниция и творчество, емоционално и ….
- комуникация на различно ниво по хоризонтала – между колеги и по вертикала – между ръководител и подчинени;
Комуникацията изисква обмяна на опит по отношение на проблемите, които има преподавателят със своя клас или отделно лице.
Комуникацията между учителите в организацията трябва да е строго регламентирана и взаимна. Тук успешното взаимодействие зависи от директора от на организацията- толерантността и лидерските умения са предпоставките, които носят сигурността за учителя и възможността за постигане на по-добри резултати. Всеки преподавател, имайки подкрепата и разбирането на своят директор, би бил по-продуктивен и успешен.
Познаването на индивидуалните особености на всеки отделен ученик предполага по-гъвкаво и навременно въздействие върху него. Директорът е този, който съвместно с психолога в организацията и класния ръководител спомага развитието на индивидуалността на детето. Той е основният регулатор при възникване на спор между тези специалисти, като взима най-добрите решения за детето.
- съвместни действия между родители и ученици и учители, Център за обществена подкрепа и други.
Съвместните дейности с възрастните е предпоставка за неговата бъдеща професионална реализация и изграждането му като здрава личност.
Тези съвместни действия трябва да следват някаква предварителна рамка и последователност.
На първо място е доверието на родителя в институцията. Поверяването на детето от родителя на организацията – училището, трябва да е осъзнато решение. Това решение предполага подкрепа от страна на училището което ще създаде възможност за обучение в професионалното направление, избрано от родителя и детето по европейски стандарти. Тук основната идея е в създаването на практика,за да се обучава детето в специалността, която желае три години, след това предлагането на работа в реални институции, които са свързани с избраното професионално направление. С този прийом се създава възможност ученикът да се мотивира към успех и редовно посещаване на училище.
При достигане на определен брой кредити на тази практика, работодателят може да предложи възнаграждение или да предложи допълнителна стипендия за обучаваното лице, като след завършване успешно на средно образование ученикът може да продължи в организацията като работник. По този начин взаимодействието с родителите се осъществява по-плавно. Родителят очаква, но и съдейства на училището детето му да няма неизвинени отсъствия и да спазва всички правилници за дейността на училището.
Осъществяването на тази идея и налагането й като практика за по-добро утре училището трябва да:
- организира индивидуални обучения за специалистите Психолог и ресурсен учител, педагогически съветник;
Обученията на тези кадри би допринесло за по-благоприятна среда за всички ученици и учители. Обхващането на учениците от страна на квалифицирано лице, психолог,в началото на всяка учебна година чрез беседи и лекции, извършването на индивидуални и групови консултирания,провеждането на супервизия за училите, ще подпомогне развитието на учениците. Използването на различна тестова част, с която да се обследват личните, професионалните и поведенческите характеристики на децата спомага те да се развият професионално и личностно като здрави и емоционално устойчиви личности, свободни и необременени от заетостта в училище.
- подпомагане на различни инициативи и образователни програми;
Включването на учениците в различни програми от една страна създава предпоставка за тяхното личностно обогатяване и изграждането им като европейски граждани, спомага за по-добрата им гражданска култура и самочувствие, но от друга страна допълнително възпрепятства възможността за лично време и почивка. Преумората е най-големият фактор и пречка в образователната сфера.

2.3. Постигнати резултати

Постигнатите резултати могат да се видят в дългосрочен план чрез постигането на основните цели, а именно:
- Съхраняването и развитието на културната идентичност на учениците от етническите малцинства;
- Защитаването на интересите и предоставянето на равни възможности за приобщаването на учениците от уязвимите групи, както и на учениците с физически и ментални увреждания;
- Осигуряване на равни възможности за пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот;
Постигнатите резултати могат да се видят в дългосрочен план чрез обхващането на различни семейни общности като:
- Семейства, които имат материални затруднения-съвместната работа на психолога със социални грижи и ЦОП би могло да подпомогне семейството и детето;
- Семейства, в които има деца, които са застрашени от отпадане от образователната система;
- Създаване на кадри, които са квалифицирани още в ранна възраст и имат самочувствието на знаещи и можещи хора;
- Интегриране в обществото като хора, които осъзнават нуждата от образование и оставане на българския пазар, тъй като ще участват в него преди своето пълнолетие.

2.4. Критерии за устойчивост

Критериите за устойчивост се свързват с необходимостта идеята да се утвърди и наложи като модел за спазване от всички професионални гимназии на територията на Република България.
От първостепенна важност за осъществяването на по-добра образователна среда е работата на психолога в професионалните гимназии. Той със своите психологически прийоми ще изведе най-трайната нагласа за професионалното ориентиране на ученика, преди постъпването му в училище, ще има представа за тази ориентация и ще я доразвие. Ще изготви график за всеки клас, с който ще работи както групово, така и индивидуално. При необходимост от индивидуална работа, той ще изготви индивидуален план за работа, ще се очертая индивидуалните зони за подкрепа и ще съдейства за личностното израстване на всяко дете.
- Недопускане на отпадане от училище;
- Индивидуална работа и протоколиране на всяка среща;
- Изготвяне на индивидуален план за всеки случай и преглед на развитието му по очертаните в него зони за подкрепа на всеки три месеца;
- Намиране на устойчиви и гъвкави механизми за въздействие върху уязвимите групи и техните родители – чрез Кметствата по населени места, чрез работодатели и организации;
Устойчивите механизми са тези, с които се насочва не само общественото внимание към проблема, но и се ориентира към оказване на подкрепа и стимулиране на взаимният обмен на бъдещи работници и служители.
Бъдещото утре е в професионалните гимназии, които осигуряват индивидуалното развитие и насочване в професионален план преди навършване на пълнолетие. Всеки уважаващ себе си човек трябва да прецени кое е приоритетно и в какво да възпитава своето дете преди навършване на пълнолетие, не само да се търси негативното в образователната система.

3. Заключение, изводи и препоръки

Неравенствата между хората датират в живота на всички общества. Именно те формират класови и структурни различия по отношение на редица въпроси, свързани с приобщаването на малцинствата към учебният процес и политическата, и социалната обстановка в страната. Социалните неравенства представляват съвкупност от всички вертикално подредени различия между хората. Различията са резултат от процеса на социална диференциация, която е тясно свързана с процеса на общественото развитие. Различните нагласи, различните приоритети, наслоените стереотипи в поколения на ред са само част от проблемите, свързани с обществото и различните по вид неравенства.
Неравенството между хората е една от базовите характеристики за всяко общество, социално множество или общност. Много обществени трансформации започват точно поради неудовлетвореността на определени групи, търсещи начин да се преодолеят разликите и несъвършенствата в обществените нагласи.
В глобалните промени на съвременният свят, в икономическо, политическо и социално отношение, всички хора претърпяват метаморфоза, относно собствените си нагласи спрямо света и другите около него.
Пред съвременният човек стои предизвикателството да толерира възприетите норми и от друга страна да обвинява за тяхното неспазване именно образователната среда и хората, които всеки ден дават най-доброто от себе си за утрешното бъдеще. Очертаването на строги правила, създаването на Механизми, Програми и Планове, които съвременният учител трябва да спазва изкривява ролята му в образователната система и обучението на подрастващите като възможност за по-добро утре. Нуждата от психолог в училище става все по-осезаема.