fbpx Загадката на равенството | Образователни инструменти.

Загадката на равенството

Инструмента е разработен от г-жа Албена Цветкова и г-жа Венета Максимова

Вид на инструмента: Интердисциплинарен проект в 6, 7, 8, 9 и 11 класове с участие на учебните предмети български език и литература, география и икономика, история и цивилизация, музика, информационни технологии.

Увод: Община Вършец има около 7000 жители. Няма добри икономически показатели, въпреки развитието на туристическия бизнес. Младите семейства мигрират за да търсят препитание. Това особено важи за ромите, които са половината от активното население в общината. Образованието на подрастващите не е сред приоритетите на ромския етнос.
Традиционните образователни методики не дават добри резултати. Поради това е необходима промяна в начина на преподаване, който да направи образованието атрактивен и споделен процес.
СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец е средищно за общината и в него се обучават около 600 ученици от града и седем околни села, половината от които са от ромски произход.
През 2017 година СУ „Иван Вазов” е одобрено за иновативно училище. Иновацията е насочена към разширяване приложението на нови методи на преподаване и по-конкретно прилагане на интердисциплинарния подход и проектно-базирано обучение. Акцентът е върху „учене чрез действие”, като ученици с различни умения взимат еднакво участие при решаване на проблеми, разработени като проектни задания.

Цел на проекта: Повишаване на учебните постижения по  български език и литература чрез осъществяване на междупредметни връзки с останалите учебни предмети с акцент върху придобиването на информационна грамотност и създаване на интерактивна учебна среда с възможностите на компютърните технологии за постигане на положителен ефект върху мотивацията, развитието на креативността, прилагане на гъвкав подход при решаване на задания и придобиване на умения за работа в екип.

Подцели:
• Включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в учебния процес;
• Подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
• Подобряване на училищната среда и създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици и младежи;
• Повишаване на успеха на учениците;
• Привличане на родителите на учениците  като активни участници в социокултурното мултиетническо общуване в учебното заведение и извън него.

Описание: Проект „Загадката на равенството“ е осъществен в рамките на три учебни седмици в периода 18.12.2018 г. – 12.01.2018 г. като включва следните задачи по учебни предмети /Приложение 1/:
Седмица 1: 18.12.2017-22.12.2017 г.
Български език и литература:

 1. Обсъждане на предложенията за тема на публичното изказване.
 2. Изработване на речева стратегия на участниците.
 3. Създаване на текста на публичното изказване.
География и икономика:
 1. Изготвяне на лингвистична карта на ромите в България.
История и цивилизация:
 1. Създаване на текст, включващ характеристика на основните ромски групи в България: миллет, рудари, калдараши, йерлии.
Музика:
 1. Запознаване с ромската музика по света: испански фолклорен стил фламенко - Кармен Амая, Хоакин Кортес, Пако де Лусия.
Информационни технологии:
 1. Изготвяне на обява за събитие – конкурс за Мис Успех.
 2. Изготвяне на флайери, съдържащи текстова част и картинка.
Седмица 2: 03.01.2018-05.01.2018 г.
Български език и литература:
 1. Редактиране на публично изказване „Моето послание към света днес“, съобразява с участниците в комуникативния акт.
 2. Четене и предаване информация, получена от различни източници.
 3. Окончателно формулиране на текста в съответствие с учебната ситуация.
География и икономика:
 1. Изготвяне на карта „Разселване на ромите по света“.
История и цивилизация:
 1. Създаване на текст, съдържащ информация за основните подгрупи на йерлиите: Хорахане рома и Дасикане рома.
Музика:
 1. Джаз. Запознаване с биографията и творчеството на Джанго Райнхарт.
Информационни технологии:
 1. Създаване на публично събитие „Моето послание към света днес“ – избор на снимки и кратко представяне на участничките.
Седмица 3: 08.01.2018-12.01.2018 г.
Български език и литература:
 1. Изясняване на същността на публичното изказване  като неотменна част от всяко едно представяне пред публика.
 2. Характеристика на комуникацията като целенасочена дейност за обмен на информация, мисли, мнения и чувства между хората.
 3. Въздействие на вербалната и невербална комуникация (репетиция за коригиране на речта и езика на тялото).
География и икономика:
 1. Проект „Ромско знаме“ – символика на елементите.
История и цивилизация:
 1. Изготвяне на презентация на тема „Ромски традиции и обичаи“.
Музика:
 1. Събиране на различни сватбени, любовни и баладични ромски песни от различни части на България.
Информационни технологии:
 1. Изясняване на същността на презентирането  като неотменна част от всяко едно представяне пред публика.
 2. Изготвяне на грамоти на кандидатките.
 3. Отчитане и популяризиране на резултати от онлайн гласуването.
Организатори на финалното събитие – конкурс за избор на „Мис Успех“ 2018, са училищните клубове „Добротворци“ и „Млади журналисти“ и 11 а клас, работещи по Национална програма „Научи се да даряваш“. Дванадесет красиви момичета от ромския квартал „Изток“, представиха пред публика в Актовата зала на училището своите обръщения „Моето послание към света днес“. Девойките отправиха към присъстващите пожеланията си за здраве, усмивки, любов, внимание и вяра в собствените възможности. Жури в състав г-жа Ани Ангелова – директор на училището, г-жа Рени Спасова – зам.-директор и учениците Ивелина Петрова, Айлин Ферад и Благовест Маринов определиха за „Мис Успех“ 2018 и поставиха короната на шестокласничката Екатерина Илиянова с подгласнички Емилия Каменова и Гълъбина Илиева. Наградата на публиката беше за Натали Емилова. Раздадени бяха още много призови отличия за труда на организационните екипи: „Мис абитуриентка“ на 2018 – Ивелина Петрова, „Мис Доброволец“ – Симона Славейкова, „Мис Талант“ – Емма Лилова и „Мис Василица“ – Вълкана Костова.

Методи: Учене през правене, активно взаимодействие, включване, участие в дейности; афективни – създаване на промени в чувствата, нагласите, ценностите в резултат на включване в ситуации; емпатични – учене как се чувства човек на мястото на другия; комуникативни (интерактивни) – обучаемият преживява и се учи да анализира, ръководи и контролира взаимодействията, в които влиза, както и да дава адекватна обратна връзка.

Описание на постигнатите резултати:
• Създадена е на привлекателна образователна среда в  училището;
• Успешно  и трайно социално интегриране на ромски деца и ученици;
• Подобрени на условията за разбирателство и сътрудничество между етническите групи в града, чрез опознаване на културните ценности на ромите;
• Създаден е интерес у родителите на ученици от ромски произход, което ги ангажира и в бъдещи сътрудничества в училищния и извънучилищния живот;
• Изградени са умения за живота у децата и младите хора, чрез изпълняване на тяхното право и задължение – посещение на училище;
• Социална подкрепа на децата и семействата, чрез включване в живота на училището;
• Привлечени са децата от всички етноси;
• Работа в екип, самоорганизация;
• Учениците вземат участие в подготовката на концерти и мероприятия.

Предимства на представената практика: Сред учениците се наблюдава повишаване успеха на децата от ромски произход. Всички те се включват в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието в чествания, програми и тържества, повишава самочувствието им. Осигуряването на възможност да практикуват т.нар. автентично участие пряко повлиява както на тяхното личностно развитие, така и на представянето им в училище.

Приложимост: Практиката може да бъде прилагане във всяко училище, като затруднения биха се срещнали при набавяне на необходимия финансов ресурс за осъществяване на дейностите.

Устойчивост: Изпълнението на дейностите допринесе за успешната социализация на учениците. Прякото им участие създаде добър психологически климат в училище и увеличи мотивацията им за самоорганизация.
Инициативите подпомогнаха коригирането на ценностната система на участниците в обществения живот (родители, учители, ученици) в посока съдействие и съпричастност към образователните дейности и мероприятията на училището.
Постигнат е и очаквания положителен ефект в посока промяна отношението на децата към неравнопоставените и възпитание в грижовност и колективизъм.