fbpx Заедно срещу тормоза | Образователни инструменти.

Заедно срещу тормоза

С учениците от пети клас проведохме открит урок срещу насилието в училище, озаглавен " Заедно срещу тормоза".Темата беше представена с помощта на въпроси: Какви видове тормоз има в училище? Какви са различните начини, по които хората упражняват тормоз? Как тормозът в училище влияе на хората, които са жертви на тормоза? А на хората, които го упражняват? На цялата общност?
Всяко от децата беше помолено да очертае дланта си върху лист хартия и да изреже фигурата.Трябваше да намислят по един човек за всеки пръст, към когото да се обърнат за помощ, ако станат жертви на тормоз. Децата бяха накарани да обяснят защо са избрали точно тези хора.
Целта на урока беше да се разгледат различни начини, по които хората могат да реагират в случай на тормоз в училище. Това се случи чрез прочитане на шест ситуации, за всяка от които бяха дадени по три възможни отговора. Можеше да се добави и четвърти, ако някой се сети за такъв.
Всеки ъгъл от стаята имаше свой номер. След като чуеха ситуацията и отговореха , децата отиваха в този ъгъл, който съответстваше на техния избор за това, какво биха направили в тази ситуация.Някои от тях бяха помолени да обяснят защо са избрали точно този отговор и какви са някой от неговите предимства и недостатъци. Беше дадена възможност на децата, които са избрали ъгъла за свободен отговор, да обяснят как те биха реагирали.
Резултатите от дейността се обясниха с дискусия за причините и последиците от тормоза и кой може да окаже помощ и подкрепа в такива ситуации.

Файл описание: