fbpx 17. Oтговорност на педагогическия и непедагогическия състав, за достигане на устойчиви резултати в образователната институция. Включване. Изисквания. Ефективно управление на ресурси. Прилагане на ИКТ ресурси. | Образователни инструменти.

17. Oтговорност на педагогическия и непедагогическия състав, за достигане на устойчиви резултати в образователната институция. Включване. Изисквания. Ефективно управление на ресурси. Прилагане на ИКТ ресурси.

Обучение с присъждане на сертификат.

Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

"Oтговорност на педагогическия и непедагогическия състав, за достигане на устойчиви резултати в образователната институция. Включване. Изисквания. Ефективно управление на ресурси. Прилагане на ИКТ ресурси."

Кратко описание

Програмата включва последователност и инструменти за изграждане на управленски компетентности, изграждане на умения за управление на ресурси. Разгледани са следните модулни форми: Обективно определяна на възможности, тежести и влияния при управление на ресурсите.; Управление на ресурси по специфика на среда и специфика на функциониране.; Адаптирани форми за управление. Форми за намаляване на административната тежест. Оптимизация на процеси.; Документиране на процеси и дейности в образователната институция съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за управление на качеството в институциите. Оптимизация на процеси. Оптимизация на разходваните ресурси.; Включване на състава в управлението на ресурсите. Ефективност при прилагане на политика за професионално и личностно израстване на екипите. Определяне на критерии за степен на изпълнение задълженията на екипа. Техники за ефективно разпределение на отговорности.; Ресурсно обезпечаване в дългосрочен план. Определяне на цели. Задач и. Изграждане на ефективен план за достигане на устойчиви резултати.; Управление на информационните ресурси и прилагане на държавния стандарт за информацията и документите. Бази. Структури. Изисквания за достигане на устойчива резултатност при управление на ресурсите. Форми по обезпечаване на атестацията. За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати.
Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.
Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.
 

Сходни обучения