fbpx Годишен доклад от проведена самооценка. Поредица "Атестация - въпроси, отговори, митове и реалност". | Образователни инструменти.

Годишен доклад от проведена самооценка. Поредица "Атестация - въпроси, отговори, митове и реалност".

Доста често ми задават въпроси, свързани с Годишен доклад от проведена самооценка

По мои наблюдения, голяма част от колегите изпитват затруднения по отношение на последователността и рамката по внедряване на системата за управление. 
Приемаме, че сте успели да организирате политиката по качество. Спазили сте изискването за прилагане на стандарт, обезпечаващ и гарантиращ резултатността, съответно обезпечен с достатъчна документация. Вече сте наясно, че системата по управление на качеството/ политиката по управление на качеството, е формат, чрез който могат да се проследят ефективно процесите и да се гарантира устойчива резултатност. Условие е, тази рамка да бъде описана с оптимизирана документална структура, за да не се натоварват екипите.
Основен въпрос, който интересува всички, е: "Как да организираме документацията в образователната институция, така че ако се осъществи атестация или инспектиране, да сме в съответствие с изискванията по резултатност и нивото на институцията да отразява нашите успехи?".

Образователните институции, имат някои пропуски по организиране и управление на процеси. Понякога, обективни или субективни фактори създават негативно впечатление у проверяващите.  
В края на всеки четиригодишен период от стратегическата рамка се осъществява оценка, външен одит, по заложените нормативни изисквания. Това неминуемо предизвиква следните въпроси:

 • Къде сме ние?
 • Дали сме в съответствие с приложената нормативна база?
 • Как да организираме отчетността?
 • Как ще протече атестацията и дали сме събрали достатъчен доказателствен материал, така че да отговаряме на приложените изисквания?
 • От къде да започнем с подготовката за предстоящия одит и какво да направим, как да се подготвим?
 • Какво да направим, ако до момента не сме приложили и организирали никакъв доказателствен материал?
 • Можем ли да намалим в бъдеще документацията, така че да сведем до минимум административната тежест и документацията, така че учителите да имат достатъчно време за децата?

За да сме спокойни, че сме изградили политика по качество, следваме следната линия: планиране, изпълнение, отчетност, самооценка, идентифициране на мерки, подобряване на работата и отново планиране за следващ период по актуализирани цели, контекст и изисквания на заинтересованите лица.
Имаме базова документация, описваща не само политики, но и процесите, начините за подобряване на работата и формите за актуализация на системата.
Годишен доклад от проведена самооценка, е краен документ, на база на който се разписват Мерки по качество.

И следва въпрос: "Как са разписвани Мерки по качеството до момента, без да има самооценка?"
Отговор: "Ако имате Мерки по качество, без да имате доклад от проведена самооценка, сте копирали чужди мерки или някой лъже." И в двата случая, това демонстрира некомпетентност на ръководството.

На база на Годишен доклад от проведена самооценка, се изгражда не малка част от бъдещото планиране в институцията. Мерките са придружени от коригиращи дейности, които се прилагат за изпълнение към дейностите в Годишния план за дейността на институцията, за следващ период. Има приемственост на документацията.
Докладът е резултат от обобщените параметри, по състояние на системата по управление, описани в Констативен протокол за съответствие на състоянието на системата. Този доклад и предхождащия го протокол, са отговорност на Комисия по качеството. Комисията събира всички доклади, протоколи и доказателствени форми, в подкрепа на регистрираните състояния. Всички доказателствени форми по направления и резултатността по направления, се обобщават в Годишен доклад от проведена самооценка. Обобщената резултатност описана в Годишен доклад за самооценка, се прилага, като част от Годишния доклад за дейността на образователната институция, в изключително синтезиран вид.

Прилагам Ви моето предложение за доклад, като обръщам внимание, че това е част от документите, по логическата рамка, разработена от нашия екип. Преди да дадете такава отчетност, се прилага изискване за съответно планиране и изпълнение. Спазва се определена координационна и субординационна рамка. 
Документацията, свързана със системата по управление на качеството, по рамката, разработена от нашия екип, е с намалена административна тежест и няма изискване за постоянна ангажираност. Ако разработите системата така, както е в тези рамки, с приложените насоки, ще намалите степента на уязвимост на директора и екипа. Системата обхваща всички изисквания и параметри.

Насоки за това как се изгражда политика по качество в образователна институция, съм описала и в няколко печатни издания.
Книга „Първа“, разглежда логическата рамка и насоки за работата по управление на качеството. Книгата вече не се предлага на пазара, но се предоставя безплатно при поръчка на разработена от нас базова документална рамка, за образователни институции.  
Книга „Втора“, разглежда оценката на управлението и изискванията, свързани с изискванията на ЗПУО, с приложими ДОС. Всичко, което е достатъчно, за да сте спокойни при евентуален външен одит (атестация, инспектиране и т.н.), е включено в това практическо ръководство.
Книга „Трета“, разглежда базови насоки по изграждане на Стратегия за развитие и Концепция за устойчиво развитие

Обикновено, колеги търсят съдействие и стартират изграждане на системата по управление на качеството в последния момент и/или преди проверка и/или когато възникне проблем. Обръщам внимание, че има технологично време по внедряване, което зависи от възможността на екипа на образователната институция, да прилага промени.
Не е достаъчно само да имате документи. Трябва да се проследяват процесите, да се прилагат ефективни методи за постигане на целите по качество, да се следи за прилагане на политиката по качество, при това да се работи по специфика на среда и  специфика на функциониране.
Неправилното прилагане на политиката по управление на качество, без да има ясна логическа рамка, води до изключително тежка документална проследимост и излишно се натоварва колегията с несвойствени дейности. 

Отново да зададем стъпките:
1. Планиране.
2. Изпълнение и проследяване на планови форми.
3. Констативен протокол на Комисия по качествто от проведен вътрешен одит по контролни точки
4. Годишен доклад от проведена самооценка.
5. Мерки по качеството.
6. Обобщени предложения за коригиращи дейности.
7. Прилагане на актуализации на база регистрирани съответствия/ несъответствия и ново планиране на база изменения.

Нека разгледаме, как изглежда нашата рамка за доклад от проведена самооценка...

ГОДИШЕН ДОКЛАД - САМООЦЕНКА
/ВЪТРЕШЕН ОДИТ/
Пример към 30. 07. 2020г.

Номер към „Вътрешна кореспонденция“: ....................../ Дата:……………………………………
 
Документът, е неразделна част от Годишния доклад за дейността на образователна институция /ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ/, ситуиран в Приложение 2 на Годишен доклад за дейността на /ИМЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ/.
Приложения към настоящия документ: Приложение 1 -  „Запознати със съдържанието“
Настоящият одитен доклад е окончателен и е одобрен на Педагогически Съвет, с протокол N: …………….. , на дата…………..
Изготвил доклада : Комисия по качество
Председател:
Секретар по качество:
Подпис на членове/председатели комисии/ работни групи/ Членове комисия по качество:
Комисия по Качество:
1. Име 1(Председател) - Подпис
2. Име 2 (Секретар) - Подпис
3. Име 3 (Аналитик) - Подпис
4. Име 4 (Член) - Подпис
5. Име 5 (Член) – Подпис
*/Допускат се подписи и на резервни членове, участвали при структурирането и провеждането на вътрешния одит и самооценка на образователната институция/

 1. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ 

 • Одитен период за обследване е приложен на база изискуеми параметри и индикатори към Стратегия за развитие 2016г./2020г.;
 • Целите на вътрешния одит са определени на база изискуемите форми за обхватност във всяко едно направление;

/ Моля, допишете по Вашите параметри….

 2. ЦЕЛИ НА ОДИТА
Да се определи съответствието на системата по управление със стандартите за качество и способността на изградената рамка да осигури съответствие със заложената законова рамка в ЗПУО, с приложими ДОС. Да се определи степента на съответствие с определените цели по качество, съответствието по нормативна база на образователната институция и съответствието с постигането на целите заложени в стратегическата рамка на образователната институция.
Цели за постигане на съответствие със системата по управление на качеството и изискванията в ЗПУО, с приложими ДОС са заложени към политиката по качество на образователната институция.

 3. ОБХВАТ 

Период на одита: 01.04. 2020 – 31.05.2020г.
Елементи представляващи обект на одита /Моля, опишете …

 

Обхват на годишния доклад:
 
/Моля, опишете … по Вашите цели

 
 

  Да Не
Направени ли са корекции в обхвата на системата, на база предходен одитиращ период ?  х  
Вътрешният одит провеждан ли е на повече от една площадка? (ако има две и повече сгради на различен адрес е „Да“)    х

 
 4. МЕТОДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ. РАМКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТА. 

Данни за използваните инструменти за осъществяване на вътрешен одит/ самооценка. Методи за обследване:  
Методи и процеси за управление на качеството:  
Приложени одитни стандарти, водещи до оценка на резултатността  на проведения  вътрешен одит:  
Критерии и показатели за оценка при одита:  
Планово разпределение по групи и категории за провеждане на самооценка и вътрешни одитни звена:  
Данни за достигане на нива покриване критерии и показатели по заложените цели по качеството.  
Период на одит по контролни точки и форми на междинни резултати
 
 
Данни по отношение състояние на контрола върху документация и регистрите  

 
 5. ОЦЕНКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДА/ ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНТЕКСТ. 

Информация за одитираната образователна институция:  
Информация за влияние на външната и вътрешната среда, през периода на самооценяването, в съответствие със стратегическата рамка на образователната институция.
Описание на обща среда и специфика на средата:
 

 
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ ОТЧЕТНОСТТА ОТ САМООЦЕНКАТА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИ СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПАРАМЕТРИ, СЪПЪТСТВАЩИ ДОКЛАД ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.
/Моля, опишете:

 7. КОНСТАТАЦИИ ПО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДАННИТЕ, НА БАЗА ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО ЗА ПЕРИОД 
/Моля, опишете:
 
8. КОНСТАТАЦИИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БАЗА ПОСТАВЕНИ ИНДИКАТОРИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 4 ГОДИШЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЕРИОД 
/Моля, опишете:
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ИНДИКАТОРИ ЗАЛОЖЕНИ НА БАЗА ИЗИСКВАНИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
/Моля, опишете:
 
ИНДИКАТОРИ НА БАЗА ИЗИСКВАНИЯ НА ИЗГРАДЕНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА РЕЗУЛТАТНОСТ ПО СПЕЦИФИКА НА СРЕДА И СПЕЦИФИКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ.

/Моля, опишете:
 
9. КОНСТАТАЦИИ ПО РАЗДЕЛИ И КОНТРОЛНИ ТОЧКИ 
МЕЖДИННА ОТЧЕТНОСТ/ КРАЙНА ОТЧЕТНОСТ /ОТЧЕТНОСТ ЗА ПЕРИОД
/Моля, опишете:
 
 КОНСТАТАЦИИ ПО СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ И ОБЩА РЕЗУЛТАТНОСТ
ДОСТИГНАТА РЕЗУЛТАТНОСТ ПО РАЗДЕЛ „ПОДЛЕЖАЩИ НА НАБЛЮДЕНИЕ“
 
При проведена самооценка и вътрешен одит по определени изисквания по нормативна база, в Раздел „Подлежащи на наблюдение“ Комисия по качество/Работна група са анализирали и регистрирали резултати по изисквания, заложени в рамка за изследване на ниво качествени параметри изискуеми по нормативна база ЗПУО, с приложими ДОС подлежащи на наблюдение/инспектиране, както следва:
/Моля, опишете:
 
КОНСТАТАЦИИ ПО ПАРАМЕТРИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯ ПО СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО, НА БАЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ:
/Моля, опишете:
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА САМООЦЕНКА В НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ“
/Тук се пишат само високите изключителни постижения (награди, олимпиади и т.н. и се дава едно изречение, че : „ Изпълнени са всички изисквания заложени в ДОС, по всяко едно направление, заложено в плановото разпределени на педагозите. Изключителни резултати са постигнати в следните направление: /// описват се…..
/ Може да се опише само високите постижения за годината и за периода/

 
Резултати по раздела са приложени в докладите на всички педагози и са обобщени от Гл. учител.....
 
Резултати / Постижения:  / Описание кратко
  
РЕЗУЛТАТИ НА БАЗА СОБСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ С ПРИЛОЖЕНА ИЗИСКУЕМА ОТЧЕТНА ФОРМА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ:
/Моля, опишете:

Критерии, определени от директора на образователната институция
/Всеки директор сам определя критериите за допълнително обследване./
Съответствие в % обща резултатност.
 
Приложено ли е коригиращо действие и/или препоръка?

 
 10. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
 
Проведена е самооценка и са проведени регулярни срещи на комисии, функциониращи на територията на образователната институция, работни групи и комисия по качеството за текуща година. Изготвена обща оценка на образователната институция след проведен вътрешен одит. Периодично се осъществява самооценка по направления и самооценка на педагогическия персонал.
 

Анализ постигнати цели по заложен Годишен план за дейността за текущ период. /Моля, опишете:
Анализ по постигнати цели, по заложена обща стратегическа рамка /Моля, опишете:
Събрани и обобщени аналитични форми по Комисии/ Екипи Работни групи/ Методически обединения /Моля, опишете:
Събрани и обобщени анализи по самооценка на педагогическите кадри /Моля, опишете:
Анализ по изпълнение на Стратегия за интегрирано развитие и работа със заинтересовани страни,  измерване удовлетвореност на заинтересованите на база среда и специфика на средата. Анализ по информиране, включване и удовлетвореност. /Моля, опишете:
Анализ по специфика на среда и динамика на средата. /Моля, опишете:
Анализ управление на рискови фактори влияещи на образователния процес и развитие на образователната институция в съответствие със стратегическа рамка и националните и международни изисквания за функциониране. Анализ по управление на риск в динамика /Моля, опишете:

 
РЕЗУЛТАТИ ПО ГОДИНИ НА БАЗА АНАЛИЗИ
 

ГОДИНА 0-20% До 30% До 40% До 50% До 60% До 70% До 80% До 90% До 100 %
2016/2017
Нулев период не се анализира няма възможност за анализ по резултатност
                 
2017/ 2018                  
2018/2019                  
2019/2020                  
 

 
Аналитични форми по контролни точки и области за обследване:
Пример: В началото на периода се приложи обследване по параметри заложени в съответствие със ЗПУО, с приложими ДОС. За целия стратегически период са проследяване всички параметри на база цели по качество определени към системата по управление на качеството. Първата година са събирани данни, определени в заложените индикатори на рамката по обследване и Наръчника за провеждане на самооценка.
Пример: Общото наблюдение е, че има градираща, възходяща скала в положителен аспект и се наблюдава оптимизиране на работата по всички направления, като стъпката на градация, не е с отчетен пик, а върви с плавна рамка. Анализа показва, че не се налага прилагане на управление в режим „критични“ и  „второстепенни рискове“.
 
АНАЛИЗ ПО ПЕРИОДИ
Период 2016/2018
/ Анализ - Описание по образователен процес и управление на институцията / кратко
Период 2018/2019
/ Анализ - Описание по образователен процес и управление на институцията / кратко
Период 2019/2020
/ Анализ - Описание по образователен процес и управление на институцията / кратко
 
РЕЗУЛТАТИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ , СПРЯМО ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗАЛОЖЕН В СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 2016/2020г.
 
Стойностите по години, се прилагат като средно аритметичен формат, по степен за съответствие обобщено за периода. При нулева година, се прилагат всички параметри без да се причисляват към базата за измерване нулевата година и не се прилагат към данните приравнени по средно аритметична база.
 
 

Движение на стойности по години
/Точки по скала за съответствие, на база индикативна рамка/
/*Оценката е определена на база средно аритметична стойност, по всички раздели подлежащи на обследване при заложена рамка/
Раздел подлежащ на обследване при заложена рамка 2016/ 2017
нулева
2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 Степен на съответствие, в проценти, към края на стратегически период 2020г.
1.Цели по качество. Пример 76% 82% 94% 100% Пример : Възходяща градация-към края на периода - 100 т. - 100%. Високо ниво.
2.Индикатори на база система по качество и Стратегия за развитие.          
3. Констатации по раздели. Обща резултатност за 4 г. /средно аритметично по всички точки от 3.1 до 3.9/          
3.1 Предходен период.          
3.2 Документация.          
3.3 Наблюдение, измерване, анализ.          
3.4 Отговорност на ръководството. Изпълнение на план по „Образователно общуване“ и  „Образователен процес“          
3.5 Сигурност и безопасност.          
3.6 Текущи. Образователен процес покриване на изискванията по ДОС.          
3.7 Процеси.          
3.8 Работа със заинтересовани страни. Комуникационна политика. Удовлетвореност на заинтересованите страни.          
3.9 Управление в дългосрочен план. Устойчивост..          
4.Подлежащи на наблюдение на база ЗПУО, с приложими ДОС          
5.Международни стандарти          
6.Собствени критерии на институцията          
7.Работа на комисии          
8.Работа на работни групи          
9.Констатации на база аналитични рамки за период, съотнесен към стратегия за развитие 2016/2020          
10.Ефективност на самооценяването          
ОБЩА РЕЗУЛТАТНОСТ ЗА ГОДИНАТА СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2016/
2017
СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2017/
2018
СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2018/
2019
СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО 2019/
2020
Заключение - кратко
 

11. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ФОРМИ. ПРИЛОЖЕНИ СА СЛЕДНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ФОРМИ ЗА ОБОБЩАВАНЕ НА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ:
 
12. КОНСТАТАЦИИ:
 /Моля, опишете:
 
ЕФЕКТИВНОСТ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО:
/Моля, опишете:
 
Приложение на вътрешния одит и съотносимост към резултати на база вътрешен одит, обследване по индикатори, резултати от проведена самооценка: Моля, опишете…
 

Проверка по взаимодействие Проследимо направление по отношение на изискване и регистрирано съответствие Точки. / %
 
По отношение работата на  директора на образователната институция    
По отношение работата на педагогическите екипи    
По отношение работата на отделния педагогически специалист    
По отношение работата на комисията за управление на качеството    
По отношение работата на Обществения съвет    
По отношение работата с родителите    
По отношение работата на обучаемите    
По отношение работата с регионалните управления на образованието    
По отношение работата с Министерството на
образованието и науката
   
По отношение работата с Министерския съвет    
Обща резултатност: /Моля, опишете:

 
Заключение по прилагане изискванията по индикатори на база контролни точки:
Достигнати 100т. - 100% покриване на изискванията по индикативна рамка на база изпълнение Стратегия за развитие, а именно: /Моля, опишете:
 
КОНСТАТАЦИИ. ОБЩА РЕЗУЛТАТНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ И ГРУПИ.
 
При проведена самооценка и направения анализ с данни за целия стратегически период 2016/2020, се констатира следното: /Моля, опишете:..
 
РЕЗУЛТАТИ/ КОНСТАТЦИИ ПО ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО:
/Моля, опишете
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОД 2016/2020
 /Моля, опишете:
 
Всички заложени параметри по ЗПУО, с приложими ДОС са с ………… ниво на покриване на резултатност.  Изпълнени са/ не са изпълнени дейности по стратегическа рамка. Налични/ неналични са пълен пакет доказателствени форми в съответствие с индикативната рамка.  Показателите по всеки критерий са определени на база количествени и качествени измерители и определят равнището на достоверност на данните. Отчетени е обща резултатност по направления:
 
В област и направление „Управление на институцията“ – резултатността е ….. точки, отговарящи на ……% резултатност – ………ниво
В област „Образователен процес“, резултатността е ….. точки, отговарящи на ……% резултатност – ………ниво
 
Обобщение по области: /Моля, опишете:
 
 13. МЕРКИ ПО КАЧЕСТВО НА БАЗА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.
Във връзка с измерените резултати и направения анализ се предприемат действия и  допустимост се предвиждат поддържащи дейности в следващ период:
/Моля, опишете:

14. КОРИГИРАЩИ ДЕЙНОСТИ.  
/Моля, опишете:

Изискуеми съпътстващи актуализации за следващ стратегически период:

 • Контекст на институцията;
 • Цели по качество;
 • Области и критерии;
 • Скали за оценка;
 • Индикатори;
 • Изисквания на заинтересованите страни.

Изискуемо коригиращо действие за постигане на устойчива резултатност, в дългосрочен план на база проведен анализ:
Основание: /Моля, опишете
Предложение: /Моля, опишете
 
Изискуемо коригиращо действие на база приложени изисквания на заинтересовани страни:
Основание: /Моля, опишете
Предложение: /Моля, опишете
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Запознати със съдържанието на Годишен доклад за самооценка:
 /Тук са имената на всички от екипа с подписи + Обществения съвет и т.н. Може да е външно заинтересовано лице от РУО и т.н. Приема се на Педагогически съвет. Можете да добавите и длъжност към името, за да се види, че има и външни звена/

Важно!
Годишният доклад от проведената самооценка + подписите, не се публикуват на сайта на образователната институция!

Прави впечатление, че някои директори „заимстват“ документация от „колеги“. Приписват се планове, доклади, мерки, поради липса на управленска компетентност. Не очаквайте при атестация или инспектиране дублаж на документи, да не бъде забелязан.

Препоръчвам на всички да изграждат документацията си по специфика на среда и с уникална рамка. Това важи особено за докладите, мерките по качество и стратегията за развитие. Безумно е да приемате чужди грешки за свои и да преписвате „недостатъците“ на колегите, (защото мерките са именно това – недостатъците и пропуските, които има дадена образователна институция), както и е безумно да копирате стратегия за развитие от други колеги и да очаквате тя да  е подходяща за Вашата образователна институция. Копирането на стратегията за развитие е индикатор, че управлението на дадена институция не е ефективно.

Отчетният период е важен, затова, ако имате нужда от нас и смятате, че можем да Ви бъдем полезни, ще намерите наши координати в менюто на сайта, в страницата ни в социалните мрежи или в общата профилирана група

Пожелавам Ви здраве, сили и воля!
Надявам се, тази система да Ви донесе поне частица спокойствие в хаоса от приложени изисквания. Не забравяйте, че това са просто едни документи.
Истинската причина да сме в тази професия, са децата. Те не се интересуват кой, какви документи е написал, а виждат какво носим в сърцето си и се учат от нас. Документи се пишат. Осакатени деца не се възстановяват.
Можете да разчитате на подкрепа не само от моя страна, но и на подкрепа от целия ни екип.

Поздрави,
инж. Калина Христова
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167