fbpx Заповеди за 2017/2018 - система по качество за образоватена институция | Образователни инструменти.

Заповеди за 2017/2018 - система по качество за образоватена институция

Във връзка със зачестилите питания относно работата на Комисия по качество ( работна група) в началото на годината, Ви предлагам четирите заповеди, които препоръчвам да приложите за 2017/2018 до провеждането на първия Педагогически съвет за годината.

ЗАПОВЕД № ……… / ……….

на основание чл.259, ал.1 и чл.271 от ЗПУО, чл.27, ал.1, т.2 от Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството в институциите

НАРЕЖДАМ:

Да се изготви График на работа на комисията по качество/работна група/.

Да се изготви План за квалификация на Комисия по качество за текуща 2017/2018 

Да се изготви График за работа със заинтересовани страни и измерване на удоволетвореност.

Графиците да се представят на ПС на ,,…,,.09.2017г ( ДАТА НА ПЪРВИЯ ПС)  за одобрение и утвърждаване.

Отговорник – Секретар по качество.

 

ЗАПОВЕД № ……… / ……….

на основание чл.259, ал.1 и чл.271 от ЗПУО, чл.27, ал.1, т.2 от Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството в институциите

НАРЕЖДАМ:

Да се стартира процедура по обезпечаване на детско портфолио с необходимата информация, във връзка с изнесените констатации в Доклада на Комисията по Качество/ раб.група/, за състоянието на системата от проведен първоначален /нулев/ одит за периода 2016/2017г.

  • Комисията по качество/раб.група/ да изготви нови работни карти
  • Да се събере от всички родители Декларация за съгласие за попълване на работните карти ученическо/детско портфолио

Срок: ....Отговорник:

 

ЗАПОВЕД № ……… / ……….

на основание чл.259, ал.1 и чл.271 от ЗПУО, чл.27, ал.1, т.2 от Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството в институциите

НАРЕЖДАМ:

Комисията по качество/ раб.група/ да идентифицира контролни точки за вътрешна проверка / одит / за текуща 2017/ 2018г..

Комисията по качество/ раб.група/ да идентифицира необходимости и определи контролни точки за измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни.

Срок .....09.2017г.

Отговорник – Секретар по качество

 

ЗАПОВЕД № ……… / ……….

на основание чл.259, ал.1 и чл.271 от ЗПУО, чл.27, ал.1, т.2 от Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството в институциите

НАРЕЖДАМ:

1. Комисията по качество / раб.група / да организира пълната документация в образователната институция и приведе всички налични документи прилагани в предходни учебни години и според изискванията заложени в Процедурата по управление на документираната информация към системата по качество, ЗПУО и Наредба N8 

Срок 30.09.2017г.

Отговорник – Секретар по качество

2. Документираната информация се предоставя за ползване само на длъжностните лица, определени в Наръчника по управление и в съответните Процедури по управление. Достъп до документирана информация се разрешава само със Заповед на Директор в ситуация на доказана необходимост. Документирана информация ( включително архив), не се изнася извън рамките на образователната институция. При необходимост на документа се създава дубликат и да се заверява „Вярно с оригинала“.

3. Достъп до информация по отношение на системата по качество имат само Директор, членовете на Комисия по качество и психолог в частта касаеща документи свързани с дете/ученик.

4. Във връзка с достъп до лични данни на дете / ученик, нареждам, информацията свързана с пълните данни по отношение на портфолио на дете/ученик, да бъдат на съхранение и да се поддържа от психолога на образователната институция, като всеки един от педагозите прилага информация по установения ред регламентиран в системата по качество.

При специални изисквания по отношение на определена документирана информация, с допълнителна Заповед определя реда и задълженията на длъжностните лица имащи право на достъп до класифицираната информация.

Всички налични в системата документи да бъдат съхранявани според изискванията на ЗПУО и приложимите ДОС.

Благодаря на г-жа Таня Трикова, Директор на ДГ"Слънце" - Габрово, за съдействието по отношение на изготвяне на Заповедите.

 

Екипът на Институт по качество в образованието, Ви пожелава успешна и ползотворна учебна година!

 

Ако изпитате затруднения при изграждането на стратегическа документация или системата по качество, ние може да разработим такава , персонално за Вашата образователна институция, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167