fbpx Мерки по качество 2018 г. | Образователни инструменти.

Мерки по качество 2018 г.

Наближава срока за публикуване на Мерки по качеството. 

Приложено са примерни мерки, като съм задала параметри, на база опит от одити, които проведох в образователни институции, с които работихме по внедряване на системата по качество, през последните 2 години. Това са обобщени данни от ДГ, ОУ, и СУ, като нулевия одит от 2016.2017 е по идентично измерени параметри с одита през 2017/2018 ( годината на първата самооценка)

МЕРКИ ПО КАЧЕСТВО 2018 г.     
 
Документ разработен на база изисквания заложени в
ЗПУО и приложими ДОС
 
Утвърдил:………….…………….
 
/Директор на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ)/
 
 
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
В (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ)
 
I.УВОД
   С тези мерки се цели да .........
    Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ), основано на ............................
Качеството на образованието се осигурява при спазване на следните принципи:

 1.  
 2.  
 3.  
 4. ....

Управлението на качеството е .......
Измерването на постигнатото качество .....
Вътрешната система за осигуряване на качеството е .
Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:.........................

 1. .
 2. ....3

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от ................................
Органи за управлението на качеството са:..........................................
За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ) е определена комисия/ работни групи за:

 1. Разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. Разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 3. Разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 4. Провеждане на самооценяването;
 5. Изготвяне на доклад от самооценяването до директора.

Директорът на (ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ) има следните задължения:

 1.  
 2. .....3

 
Педагогическият съвет приема:

 1. Мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. Годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 4. Годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

Директорът на образователната институция отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като ........................

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на образователната институция.
Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.
План-графикът се приема от педагогическия съвет и утвърждава от директора на образователната институция в началото на всяка учебна година.
При необходимост се предлагат на директора коригиращи мерки, въз основа на процедура за коригиращи мерки, за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО
Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от образователната институция чрез .............................
Самооценяването е процес, регламентиран в Наръчника по самооценяването, на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от образователната институция. Периодът за самооценяване за образователната институция е заложена в ЗПУО с приложими ДОС. Самооценяването се извършва от комисия определена от директора..
Самооценяването в образователната институция се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях. Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от педагогически съвет и директор.
Самооценката на 2 годишния период по заложената Стратегическа рамка са измерени и оценени на база годишен план за одит с приложена скала за оценка и констатация от необходимост от коригиращи действия както следва:

ОДИТ ПО КОНТРОЛНА ТОЧКА: РАЗДЕЛ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД ,ОПРЕДЕЛЕН С КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ
Контролна точка „НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ“
Контролна точка от предходна година в зависимост от „Мерки по качеството“ определени след миналогодишен ( предходен) одит. За предходен период заложени недостатъчно попълнени портфолио на обучаем, портфолио на педагог.  Отчет в годишен доклад.
Документи за справка: Бланка „Дейности“, Портфолио обучаем, Портфолио педагог
Форма за набиране на доказателствен материал: Приложимите по предходен одит, Проверка наличие допълнени параметри в портфолио на учител и обучаем.
Цели и обхват на одита: Проверка на коригирано действие за постигане целите по качество
Отговорник: Секретар по качеството; Екип за одит: Комисия по качество Срок: 31.07.2018г
Оценка по проведен одит: Х
Скала за оценка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
Първа проверка - наблюдение:                          
Втора проверка – наблюдение, с обобщен анализ:                          
Обобщаване на резултати:    
Оценка на резултатите:  Общ брой точки :    
 1. ОДИТ РАЗДЕЛ „ДОКУМЕНТАЦИЯ“
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
                         
                           
Обобщаване на резултати:                          
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 1. ОДИТ РАЗДЕЛ „НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ“
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
Обобщаване на резултати:
 
   
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 1. ОДИТ РАЗДЕЛ „ ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО“
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
Оценяване на съответствието.                          
Обобщаване на резултати:
 
   
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 1. РАЗДЕЛ „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ“
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
Обобщаване на резултати:
 
   
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 1. РАЗДЕЛ „ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ“
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
Обобщаване на резултати:
 
   
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 1. РАЗДЕЛ „ПРОЦЕСИ“
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
Обобщаване на резултати:
 
 
                         
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 1. РАЗДЕЛ „КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА“
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
Обобщаване на резултати:
 
   
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 1. РАЗДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН“.
Документи за справка: 
Форма за набиране на доказателствен материал:
Цели и обхват на одита:
Отговорник:
Срокове: 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Необходимост от коригиращо действие Забележка
                           
Обобщаване на резултати:
 
   
Оценка на резултатите: Общ брой точки :    
 
Становище: 

 

 
 

Показателите по всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като максималния общ брой точки по всички критерии е 100. Максималния брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в три равнища на оценяване. Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии. Точките се приравняват към процентни показатели и се оценяват на база Наредба 12
Крайната оценка на постигнатото качество може да е със следните количествени и качествени равнища: 
от 0 до 39 точки – ниско
от 40 до 69 точки – средно
от 70 до 100 точки – високо
Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора на образователната институция. Те са описани в Наръчник за самооценка на образователната институция.  За проведеното самооценяване Комисията по качеството е изготвил годишен доклад. Към доклада се прилагат графики, таблици, статистическа информация и др. информационни материали. Докладът от самооценяването и набрания по плана доказателствен материал се утвърждава от директора преди края на учебната година. Минимални рамкови изисквания за управление на качеството в образователната институция се приемат от Педагогическия съвет и се утвърждават от директора на образователната институция.
IV.МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
За осигуряване на качеството по отношение на връзки и проучване на заинтересованите лица в образователната институция се осъществяват ..........................
VI.ФИНАНСИРАНЕ

 
Пълната документация свързана със системата по качество, с всички прилежащи модули, бази, подсистеми, пакети, регламенти, правилници, регистри и пр., която е разработена от "Институт по качество в образованието", е оптимизирана ( особено в частта - поддръжка)лесна за управление, обхваща всички елементи гарантиращи качествен образователен процес. В нея са заложени изискванията по международните стандарти, регламенти, национални рамки и всички национални приоритети, които са приложими към днешна дата. Системата е организирана така, че да няма излишна документация. Към нея има подсигурени модули, подпомагащи процеса на внедряане. Предвидени са обучения, които можете да моделирате като структура, според Вашите необходимости и изисквания. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на документация (Регламент по сигурност, документите към него, стратегическа документация, документация свързана със система по управление на качеството, управление на риск), ние може да разработим такава, с приложени изисквания по нормативна база, в зависимост от среда и специфики.

инж. Калина Христова
Изп. директор "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167